Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Emelie Assarsson , pp. 39. TKS/Fysisk planering, 2008.

The work

Författare / Author: Emelie Assarsson
emas07@student.bth.se
Titel / Title: Tillgänglighet hela vägen - för funktionshindrade men även för alla andra - fallstudie: några service- och rekreationsmålpunkter i Båstad tätort samt större stråk däremellan
Abstrakt Abstract:

Det är viktigt att alla kan känna sig fria att använda den fysiska miljön. För det krävs bl.a. en god tillgänglighet.
År 2001 antog riksdagen en nationell handlingsplan för handikappolitiken som ger riktlinjer om ökad tillgänglighet bl.a. ska enkelt avhjälpta hinder åtgärdas senast år 2010. Rent konkret ledde planen bl.a. till Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anger att enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade senast år 2010.
I examensarbetet har jag undersökt om tillgängligheten gäller hela vägen, d.v.s. mellan samt vid olika målpunkter. Genom att granska några viktiga service- och rekreationsmålpunkter i Båstad tätort har det på flera ställen visat sig flaskhalsar som hindrar hela vägens framkomlighet eller orienterbarhet. En viktig slutsats av arbetet är att nyckeln till god tillgänglig miljö är att hitta de svaga punkterna.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Nyckelord / Keywords: BTH, Blekinge Tekniska Högskola, Fysisk planering, Spatial Planning, Tillgänglighet, Stråk, Målpunkter, Enkelt avhjälpta hinder, Framkomlighet, Orienterbarhet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/11/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Per Björkeroth
per.bjorkeroth@arkitektur.lth.se
Examinator / Examiner: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Samtliga kartor i dokumentet har givits publiceringstillstånd.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: tillganglighethelavagen20080327.pdf (4311 kB, öppnas i nytt fönster)