Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Homan Amani , pp. 30. MAM/Sektionen för Management, 2006.

The work

Författare / Author: Homan Amani
Titel / Title: Effekten av varumärkes beskrivning på studenters attityd kring värdering och ägande av produkter
Abstrakt Abstract:

Denna studie utgörs av ett explorativt experiment. Det som har legat i fokus för denna studie har varit att mäta attityd gentemot varumärkes produkter. Eftersom det har skett genom experiment har det centrala varit att se hur attityden påverkas. Studien använder sig av vissa teorier kring varumärken som råd och tips i upplägget av experimentet. En av hypoteserna som ställdes i studien var att positiv beskrivning av varumärkes produkter ger högre utfall i värderandet och viljan att äga produkten än neutral beskrivning. Den andra hypotesen var att det inte finns någon könsskillnad i utfallet. Experimentet gav ett samstämmigt svar sett till hypotesen men vissa överraskningar och mer oväntade resultat framkom också.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: attityd, varumärken, produkter

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 08/14/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Bo Schenkman
Examinator / Examiner: Erik Lindström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00