Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Maria Modig 99012, pp. 71. Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning, 1999.

The work

Författare / Author: Maria Modig
Titel / Title: Värtan-Frihamnen: ett stadsutvecklingsområde
Abstrakt Abstract:

I översiktsplanen för Stockholm presenteras en strategi för
stadens utveckling; bygg staden inåt. Expansionen av
Stockholm ska ske genom en återanvändning av redan
exploaterad mark. På så sätt sparas värdefulla grön-områden.
Värtan-Frihamnen pekas i översiktsplanen ut som
ett stadsutvecklingsområde lämpligt för ny, mång-funktionell
och relativt tät stadsbebyggelse.
Förutsättningarna för en utveckling av hamnområdet är
goda och området har många starka sidor. Det attraktiva
läget med närhet både till centrum och Djurgårdens vackra
natur liksom vattenkontakten är en av områdets stora
potentialer. Den speciella hamnkaraktären och de många
kulturhistoriskt intressanta byggnaderna är också värdefulla.
En annan faktor som talar för en lyckad omvandling av
området till en stadsdel med en integration av bostäder
och verksamheter är de många företag som finns i hamnen
idag. Bland annat har en stor samling av företag inom
mediebranschen etablerat sig i har under de senaste åren.
För att få veta mer om denna utveckling gjordes en undersökning
bland företagen. Resultatet av enkäten visar att
orsaken till att de flesta medieföretagen valt att etablera
sig i Värtan-Frihamnen är att man vill finnas i närheten av
de andraFöretagen i branschen. Samarbetet mellan företagen
i området är också väldigt stort. De låga hyrorna Är en
annan anledning till att många företag etablerat sig i hamnen.
De flesta medieföretagen ställer sig positiva till en
utveckling av hamnområdet och ser gärna bostäder och ett
ökat serviceutbud. Ungefär hälften av de tillfrågade företagen
ser också positivt på den speciella hamnmiljön.
Området har också sina svaga sidor och det finns faktorer
som försvarar en förnyelse av hamnen. Främst är det dagens
hamnverksamhet som innebär transporter och förvaring
av farligt gods. Rekommenderade skyddasvstånd mellan bostadsbebyggelse och farliga verksamheter och
transporter gör att det största delen av hamnen inte ar lämpad
för bostadsbebyggelse så länge de farliga verksamheterna
och risken för olyckor finns kvar. Markföroreningar
och de stora saneringskostnader detta medför är också ett
problem.
Andra svaga sidor är trafiksystemet som idag är anpassat
till tunga transporter samt trafiklederna som omger hamnen
och gör den till en relativt isolerad del av staden. Grönstrukturen
i hamnen är heller inte särskilt välutvecklad.
Idéer och rekommendationer för den fortsatta utvecklingen
av området presentaras efter varje kapitel i planerings-förutsättningarna.
I den sista delen av rapporten redovisas ett utvecklingsförslag
för hamnen. Grundtankarna i förslaget är att det
behövs ett samlat grepp om hela hamnområdet, en renodling
och koncentration av de hamnverksamheter som blir
kvar i området, att utvecklingen kommer att ske successivt
under lång tid och att målet är en integrerad stadsdel,
med en liandning av boende och arbetsplatser.
Ii en övergripande plan anges vilken typ av förnyelse som
är lämplig i hamnens olika delar. Ett nytt vägnät föreslås
där hamnen delas in i nya kvarter som ska kunna fungera
på ett flexibelt sätt, fristående ifrån varandra. De befintliga
byggnaderna inpassas i det nya gatunätet och ger
området en spännande blandning av gamla och nya byggnader.
Utformningen av kajerna och mötet mellan land och
vatten blir också varierad med både hårda kajer och gröna
stränder. Några mer detaljerade förslag för framtida exploatering
görs för delar av hamnen, bland annat föreslås
färjeterminalerna samlas i en gemensam byggnad vid en
ny träffpunkt och mötesplats.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Nyckelord / Keywords: hamnområde, trafikplanering, grönstruktur

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist
anders.tornqvist@ifp.hk-r.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning
Inst. för fysisk planering S-371 79 Karlskrona
+46 455 780 00
http://www.bth.se/ifp/
I samarbete med / In co-operation with: Stockholms stadsbyggnadskontor

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: