Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Annika Fagerberg , pp. 30. MAM/Sektionen för Management, 2006.

The work

Författare / Author: Annika Fagerberg
annika.fagerberg@comhem.se
Titel / Title: Dövblindas upplevelser av pedagogiska möjligheter
Översatt titel / Translated title: Deafblinds experiences of pedagogical possibilities
Abstrakt Abstract:

Studiens syfte är att söka få en utökad kunskap och förståelse för dövblindas upplevelser av sina villkor till högre utbildning och möjligheter till ett pedagogiskt samspel med utbildningspersonal. Det är en kvalitativ studie som bygger på intervjuer med dövblinda respondenter. Intervjuerna har utförts via E-post eftersom det hade blivit allt för tidskrävande och kostsamt med resor till respondenternas hemorter och hjälp från taktiltolk. Respondenterna var från början fem personer med handikappet dövblindhet av olika kön, tyvärr föll två personer ifrån av olika anledningar. Ett hermeneutiskt vetenskapligt perspektiv har använts eftersom detta betonar betydelsen av tolkning och förståelse.
Resultatet visar på att flertalet av respondenterna dock inte alla, anser att det inte finns några problem på grund av sina handikapp, då det gäller högskole- och universitetsstudier.

Ämnesord / Subject: Humaniora - the Humanities\Pedagogy

Nyckelord / Keywords: Dövblind, Dövblindhet, Funktionsnedsättning, Funktionshinder, Högskoleutbildning, Lärande, Pedagogisk möjlighet, Tolk

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 06/14/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Rose-Marie Olsson
rose-marie.olsson@bth.se
Examinator / Examiner: Heléne Ivarsson; Rose-Marie Olsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

annika.fagerberg@comhem.se
0709-902072