Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Lill Gunnarsson; Pirjo Palosaari , pp. 28. Inst. för hälso- och naturvetenskap/Dept. of Science and Health, 2001.

The work

Författare / Author: Lill Gunnarsson, Pirjo Palosaari
Titel / Title: Omvårdnad av familjer till hjärtsjuka barn
Översatt titel / Translated title: Caring of families with children of heartdisease
Abstrakt Abstract:

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa omvårdnaden för familjer till barn med hjärtfel ur ett familjeperspektiv. Vården av hjärtsjuka barn och ungdomar kräver en kunskap om dessa sjukdomar inte enbart hos sjukvårdspersonal inom den högspecialiserade barnkardiologin utan inom ett flertal andra specialiteter. Studien omfattar sjuksköterskans omvårdnad av familjer, förberedelser för hemgång, samarbetet mellan olika yrkeskategorier, familjens reaktioner vid denna krissituation och de bearbetningsmodeller som finns till förfogande för att underlätta bearbetningsprocessen. Vidare forskning inom detta område är nödvändig.

The purpose of this study is to illuminate the care of families to children with heartdisease from a familyperspective. Care of heart diseased children and adolocents demands a knowledge about these diseases not entirely among nursing staff within the specialized cardilogi of children besides in several other specialities. The study includes nurses care of families, preparation for homecare, coloboration between different professional categories, families reactions at a critical situation and the adaption models that is available to facilitate adaptionprocess. Further research in this area is needed.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Sjukvård. omvårdnad, familj, hjärtfel, barnsjukvård

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Maria Arman
Examinator / Examiner: Liisa Palo-Bengtsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för hälso- och naturvetenskap/Dept. of Science and Health

+46 455 780 00