Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mariella Borg; Malin Persson , pp. 25. HAL/Sektionen för hälsa, 2005.

The work

Författare / Author: Mariella Borg, Malin Persson
Titel / Title: Kommunikationens betydelse i mötet mellan vårdpersonal och patient vid palliativ vård
Översatt titel / Translated title: The importance of the communication between care-givers and patients in palliative care
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Kommunikationen har en grundläggande betydelse för allt omvårdnadsarbete med patienter, men blir ännu viktigare när det rör människor som vårdas palliativt. Vårdpersonalen ska ge korrekt information till patient och samtidigt kunna lyssna på patienten och tyda patientens individuella sätt att kommunicera genom verbal och icke verbal kommunikation. Syftet med denna studie var att belysa kommunikationen i mötet vid palliativ vård. Metoden: Studien utfördes som en litteraturstudie. Författarna valde att analysera nio vetenskapliga artiklar, där alla valda innehöll området kommunikation. Resultat: Att kommunicera med varandra i mötet sker med ord och kroppsspråket, som en stadig ström av signaler. Genom att se patienten och att försöka tolka dennes sätt att kommunicera försöker vårdpersonal att skapa en trygghet för patienten vid livets slut. I mötet mellan sjuksköterskan och patienten finns det faktorer som kan hjälpa dem att skapa en bra kommunikation och en god relation, men det finns också faktorer som kan försvåra mötet dem emellan. I sin profession har sjuksköterskan ett ansvar att skapa ett bra möte, en god kommunikation och en trygg omgivning för patienten när livets slut närmar sig. Genom sjuksköterskans empatiska förmåga, sin erfarenhet och kunskap om individen som vårdas inom palliativ vård utvecklas hon ständigt i sin profession. Diskussion: Resultat har visat att kommunikationen i mötet vid palliativ vård har en stor betydelse för att skapa ett samspel mellan patient och vårdpersonal. Då vi möter människor i livets slutskede är samtalet ett viktigt redskap. En god relation och en bra kommunikation mellan patient och sjuksköterska är en av den palliativa vårdens viktigaste bitar.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: kommunikation, palliativ vård, interaktion, sjuksköterska - patient

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/12/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Petersson
ppe@bth.se
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: borg&persson.pdf (1257 kB, öppnas i nytt fönster)