Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Alexander Thorén; Daniel Åslund , pp. 107. MAM/Sektionen för Management, 2007.

The work

Författare / Author: Alexander Thorén, Daniel Åslund
alth04@student.bth.se, daaa04@student.bth.se
Titel / Title: Styrning av humankapital utifrån Simons Levers of Control – ny kärna, nytt analysområde
Abstrakt Abstract:

Företag idag söker ständigt nya och förbättrade konkurrensfördelar, som är en konsekvens av den snabba och ökande globaliseringstrenden. Ett viktigt grundincitament för att skapa dessa fördelar samt bemöta omvärldens föränderlighet och krav har bidragit till att allt större fokus riktats mot behovet av en bred kompetens, det vill säga ett utvecklat humankapital, inom företag. Humankapitalet är en av de mest betydelsefulla grundpelarna i ett företag då företaget är beroende av de anställdas kompetens och innovationsförmåga. Det är således viktigt att ett företag styr humankapitalet på ett sådant sätt att det når en stärkande eller förädlande effekt. Ett sätt för att strategiskt styra förädlingsprocessen av humankapitalet är att nyttja Simons Levers of Control, vilken även går under benämningen Simons styrmodell. Modellen syftar till att, i detta specifika fall, kartlägga och analysera företagets befintliga strategiska styrning av humankapitalet. Det empiriska underlaget har insamlats via diverse intervjuer vid Tarkett AB i Ronneby med specifikt fokus på tillhörande logistikenhet.

Den generella slutsatsen vi kan dra av denna studie är att en god medvetenhet om humankapitalets betydelse finns inom logistikenheten. Vi anser även att enheten uppvisar ett professionellt och planlagt arbete i hur att ta tillvara på och utveckla humankapitalet. Vår slutsats har funnit en svag länk, vilken återfinns i anslutning till det diagnostiska styrsystemet, och har bidragit till en obalans vid en analys utifrån Simons styrmodell. Vi kan även fastställa, likt den tidigare genomförda studien i ämnet, att Simons styrmodell väl lämpar sig som ett verktyg vid styrning för förädling av ett företags humankapital.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Information
Nyckelord / Keywords: ekonomistyrning, humankapital, Simons Levers of Control, förädla

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Ekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 10/19/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Eva Lövstål
eva.lovstal@bth.se
Examinator / Examiner: Gunnar Ågren
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Tarkett AB Ronneby

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidatuppsats20070609.pdf (1211 kB, öppnas i nytt fönster)