Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sebastian Gårdendahl , pp. 88. TKS/Fysisk planering, 2005.

The work

Författare / Author: Sebastian Gårdendahl
Titel / Title: Återupplivning av Ängsgärdet - Stadsförnyelse i centrala Västerås
Abstrakt Abstract:

Västerås Stad har i översiktsplan för Västerås tätort formulerat fem planeringsstrategier som ska vara styrande vid all fysisk planering. Dessa planeringsstrategier syftar till att Västerås mål om en hållbar utveckling ska uppfyllas. Planeringsstrategierna är:

° Bygg staden inåt
° Blanda bostäder och verksamheter
° En ny syn på trafiken
° Stärk grönskans och vattnets roll
° Utveckla försörjningssystemen

Ängsgärdet är beläget cirka en kilometer öster om Västerås centrum. Stadsdelen började bebyggas i slutet på 1800-talet. Fram till 1950-talet var stadsdelen ett trivsamt och lummigt småhusområde. Stadsdelen började efter detta långsamt att förfalla, bland annat eftersom kommunen hade planer på att ersätta bebyggelsen i området. Bostadsbebyggelsen började efterhand ersättas av verksamheter. Idag är Ängsgärdet ett utpräglat verksamhetsområde. Endast ett av bostadshusen finns kvar idag.

Trafikapparaten i och kring Ängsgärdet är storskalig och främst anpassad för motoriserade tranporter. Stadsdelen omges i alla riktningar av väldimensionerade trafikleder. Detta medför problem såsom barriäreffekter och otrygghet för oskyddade trafikanter. Användningen i området består främst av fackhandel och kontor. Västmanlands Lokaltrafiks (VL) bussgarage är beläget i området. Denna verksamhet tar stor plats och medför stora skyddsavstånd på grund av riskerna den medför. Någon vegetation med rekreativa egenskaper finns inte. Den grönska som finns i området består främst av otuktade buskar och sly i tomtgränserna och utmed vägarna. Bebyggelsen i området är av vitt skild karaktär och skick. Vanligt är att byggnaderna är placerade mitt på tomten.

Planförslaget innebär en omvandling till en mänskligare trafikmiljö. Gatustrukturen ersätts av ett traditionellt rutnätssystem. Användningen i området förändras till stor del, då de störande verksamheterna flyttas. Istället föreslås det ett nytillskott på cirka 900 bostäder. Dock kan de flesta av dagens verksamheter finnas kvar. Planförslaget innebär ett stort lyft för grönskan i området. Flertalet gator trädplanteras och grönskan allmänhet styrs upp. Grönområden med stora kvaliteter anläggs på innergårdarna. Genomgående för bebyggelsen är att den placeras i gatulinjen, och ofta i form av storgårdskvarter.

Planförslaget följer de fem planeringsstrategierna. Resultatet är en hållbar stadsdel.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Nyckelord / Keywords: Stadsförnyelse, stadsomvandling, stadsplanering, tätortsförnyelse

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/10/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Louise Nyström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00