Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Pernilla Mölhede Hal - 2011:29, pp. 32. HAL/Sektionen för hälsa, 2011.

The work

Författare / Author: Pernilla Mölhede
Titel / Title: Skolsköterskans upplevelser av arbetet med övervikt och fetma i skolhälsovården
Abstrakt Abstract:

Bakgrund Skolsköterskan arbetar i skolhälsovården med uppdraget att bevara och förbättra barnens psykiska och fysiska hälsa samt verka för sunda levnadsvanor. Skolsköterskan ska vara delaktig i folkhälsoarbetet med bland annat fokus på övervikt/fetma. Barn med övervikt och fetma kan riskera utveckla hälsoproblem och psykosociala konsekvenser senare i livet.
Syftet med studien var att belysa skolsköterskans upplevelser i arbetet med övervikt och fetma hos barn från 6 år till och med 16 år. Metoden var en kvalitativ intervjustudie med halvstrukturerade frågor av tio verksamma skolsköterskor i en utvald kommun i södra Sverige. Intervjutexten analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.
Resultatet utmynnade i två teman:
1) Skolsköterskans möjligheter och begränsningar att skapa en bra relation med överviktiga elever och deras föräldrar och
2) Skolsköterskans möjligheter och begränsningar att samarbeta med skolpersonal och övriga externa aktörer kring övervikt och fetma.
Slutsats Genom samtalen hade skolsköterskan möjlighet att skapa nära relationer och stödja familjens egna resurser. Möjligheterna kan vara ytterligare samarbete med skolpersonalen omkring hälsoförebyggande arbete på skolorna. Utmaningen för skolsköterskorna blir att skapa möjligheter till mer samarbete med skolsköterskekollegor och externa aktörer. För att öka skolsköterskornas kunskaper borde det finnas mer tid till kompetensutveckling och dessutom uppdatering av arbetsredskapen som redan finns i arbete med övervikt och fetma i skolhälsovården.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: barn, fetma, innehållsanalys, skolhälsovård, skolsköterska, upplevelser, övervikt

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8lhhl2
Program:/ Programme Magisterprogram i vårdvetenskap/Master of nursing science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/08/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Eggers
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011mölhede.pdf (418 kB, öppnas i nytt fönster)