Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sofia Gustavsson , pp. 35. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Sofia Gustavsson
Titel / Title: Handelshamnen, Karlskrona - En attraktiv och levande del av Trossö
Abstrakt Abstract:

Under senare år har förändringar i stadsmiljön ofta inneburit förnyelse av områden som tappat sin tidigare huvudfunktion. På många håll i Sverige skapas nya stadsdelar där det tidigare funnits industrier, varv eller traditionell hamnverksamhet. Handelshamnen i Karlskrona är ett hamnstråk på Trossös nordöstra sida där största delen av hamnverksamheten flyttat till annan plats och området står nu inför en stadsförnyelse. Huvudproblemet är att hamnen är isolerad från staden och den ursprungliga världsarvsklassade stadsplanen fullföljs inte i hamnen. Syftet med arbetet är att utveckla Handelshamnen till en attraktiv och levande del av staden, vilket kommer resultera i en illustrationsplan.
Två olika trianguleringar har använts som bakgrund till illustrationsplanen.

En teoritriangulering av teorietikerna Jan Gehl, Jane Jacobs och Jerker Söderlind har genomförts för att ta reda på vilka teoretiska utgångspunkter det finns inom planeringen av attraktiva och levande städer. Teoritrianguleringen har genomförts för att uppnå en träffsäker bild av teorierna. Metodtriangulering har används för att ta reda på platsens speciella egenskaper. De metoder som har triangulerats är intervjuer, analyser och litteraturstudie. Metodtrianguleringen har genomförts för att skapa en fullständig bild av fallet Handelshamnen.

De planeringsförutsättningar som tas upp är hamnens historik, världsarvets påverkan på staden, kommunens visioner för staden och Handelshamnen samt analyser. Analyserna som är gjorda är en strukturkarta, en kommunikationskarta och en Lynch-analys.

Planförslaget bygger främst på de tre teoretikernas ståndpunkter i hur man bygger en attraktiv och levande stad. Detta varvas med platsens speciella planeringsförutsättningar, nämnda ovan, och annan litteratur som ytterligare underbygger teorierna. Planförslaget involverar olika områden som alla syftar till att skapa ett attraktivt och levande hamnområde som en del av staden.

Förslaget resulterar i att Östra Hamngatan omvandlas till en stadsgata med parkeringar på båda sidorna, trottoarerna breddas och cyklisterna förflyttas till gatan för att sänka bilisternas hastighet. Byggnaderna i hamnen placeras så att de genererar framsida både åt staden och havet och så att det skapas tydliga gränser mellan offentliga och privata rum. Det får inte vara någon bebyggelse närmare kajkanten än tolv meter för att olika människor som utför olika aktiviteter ska kunna vistas längs kajstråket tillsammans, och för att den årliga sommarfestivalen fortsättningsvis ska kunna ha sin lokalisering i Handelshamnen. För att hamnen ska bli en attraktiv och levande del av Trossö krävs funktionsblandning i området. Ju fler olika funktioner desto mer aktiviteter och liv genereras i hamnen.

Avslutningsvis diskuteras egna tankar kring förslaget, samt synpunkter kring teorierna som undersökts.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Urban Design
Nyckelord / Keywords: attraktiv stad, levande stad, stadsförnyelse, hamnförnyelse, hamn, teoritriangulering

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8v3rs9
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/08/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anette Andersson
anette.andersson@bth.se
Examinator / Examiner: Gunnar Nyström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012gustavssons.pdf (3252 kB, öppnas i nytt fönster)