Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Philicia Björklund; Sanna Knutsson , pp. 29. HAL/Sektionen för hälsa, 2011.

The work

Författare / Author: Philicia Björklund, Sanna Knutsson
Titel / Title: Kvinnors kroppsupplevelser efter en mastektomi - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor och en av behandlingsformerna är mastektomi. Förlusten av bröstet kan påverka kvinnans kroppsupplevelser och medföra sociala, emotionella och fysiologiska funktionsnedsättningar, därför har hon ett stort behov av både omvårdnad och emotionellt stöd. Syfte med litteraturstudien var att belysa kvinnors kroppsupplevelser efter en mastektomi. Metoden som valdes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats vilken baserades på åtta vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans beskrivning av kvalitativ innehållsanalys ur ett manifest perspektiv. Resultatet påvisade förändrade kroppsupplevelser och presenteras genom kategorierna fysiologiska kroppsförändringar, den förändrade kvinnan och den förlorade kvinnligheten. Kvinnorna hade svårt att vänja sig vid den förändrade kroppen efter behandlingsformen mastektomin och flertalet upplevde att de inte längre var kvinnor.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Mastektomi, Kroppsbild, Kvinnor, Kroppsupplevelser

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8jahlm
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 06/23/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Sigrid Johansson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011bjorklund.pdf (961 kB, öppnas i nytt fönster)