Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Elisabeth Andersson Hal - 2011:21, pp. 39. HAL/Sektionen för hälsa, 2011.

The work

Författare / Author: Elisabeth Andersson
Titel / Title: Sjuksköterskors beslutsfattande vid flödeshinder i kvarliggande urinkateter - En intervjustudie med tolv intensivvårdssjuksköterskor vid en allmän intensivvårdsavdelning i södra Sverige.
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning
Bakgrund: Det vetenskapliga underlaget för hur en kvarliggande urinkateter med flödesproblem bör hanteras är otillräckligt. Svensk lagstiftning betonar sjuksköterskans ansvar att ge patienten en individanpassad god vård. Vilket underlag för beslutsfattande sjuksköterskan använder och hur interventionen genomförs och utvärderas kan vara beroende av kontext och erfarenhet.
Syfte: Syftet med intervjustudien var att undersöka hur sjuksköterskor beskriver att de resonerar och agerar vid flödeshinder i kvarliggande urinkateter.
Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor av tolv kliniskt verksamma intensivvårdssjuksköterskor vid en utvald intensivvårdsavdelning vid ett medelstort sjukhus i södra Sverige genomfördes i oktober 2010. Intervjuerna analyserades med textkondensering i fyra faser enligt Malterud.
Resultat: Utifrån sjuksköterskornas berättelser formades följande fem kategorier som visar hur intensivvårdssjuksköterskorna beskrev sitt resonerade och agerade vid flödeshinder i kvarliggande urinkateter: kliniska observationer och mätningar, användning av dokumentation, interaktion med vårdpersonal, traditionell handläggning och medvetenhet om risker. Sjuksköterskornas resonerande och agerande kunde beskrivas som ett cirkulärt förlopp som rörde sig fram och tillbaka mellan de olika kategorierna.
Slutsats: Sjuksköterskornas berättelser påvisade ett samstämmigt resonerande och agerande. Beslutsprocessen var kontinuerlig och rörde sig växelvis mellan de fem olika kategorierna. Sjuksköterskornas resonerande föregick, undersökte och utvärderade varje aktiv intervention eller val av expektans.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: beslutsfattande, flödeshinder, intensivvårdssjuksköterska, kvalitativ, kvarliggande, urinkateter

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8hnfv8
Program:/ Programme Magisterprogram i vårdvetenskap/Master of nursing science
Registreringsdatum / Date of registration: 06/09/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Göran Holst
Examinator / Examiner: Ania Willman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: elisabetha_hal_2011-21.pdf (424 kB, öppnas i nytt fönster)