Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ulrika Grannerud 98017, pp. 94. Department of Spatial Planning, 1998.

The work

Författare / Author: Ulrika Grannerud
Titel / Title: Sidsjöområdet - ett förnyelseprojekt
Abstrakt Abstract:

Detta examensarbete i fysisk planering består av en utredning om
möjligheter till förnyelse av Sidsjöområdet i
Sundsvalls kommun. Området har beskrivits och analyserats,
och som
resultat har ett omfattande planförslag tagits fram. Vissa delar av
detta förslag har fördjupats i form av detaljlösningar, planer och
illustrationer.
Sidsjöområdet är en naturskön stadsdel belägen ca 2,5 km från
Sundsvalls centrum. Området består av villakvarter, skogs- och
jordbruksmark omkring Sidsjön. Vid sjön finns också ett nedlagt
sinnessjukhus från 1940-talet som nu delvis står outnyttjat.
De två huvudproblem som bearbetas i examensarbetet är dels om
Sidsjöområdet kan erbjuda ett bra läge för nya bostäder och
företag utan att områdets övriga kvaliteter försämras, dels hur
Sidsjöns sjukhus bör användas i framtiden och vad detta innebär
för den fysiska miljön i området.
Den översiktliga analysen visar att det främst är två områden som
är lämpliga för ny bebyggelse. Området vid Mårtensbäcken kan
användas till ny villabebyggelse, under förutsättning att planen
anpassas till de svåra hydrogeologiska förhållanden som råder.
Inom Sidsjöns sjukhus finns möjlighet till förtätning i form av
flerbostadshus och verksamhetslokaler. Denna bebyggelse måste
anpassas till den kulturhistoriska miljö som sjukhusområdet
utgör.
Förnyelse i form av trafiksäkerhetsåtgärder utmed Sidsjövägen,
bättre utnyttjade grönstråk, belysning m m föreslås också.
I sjukhusområdet föreslås en varsam ombyggnad av de befintliga
byggnaderna, kompletterat med ny bebyggelse i form av mindre
flerbostadshus som tar upp form och riktningar från de befintliga
sjukhuspaviljongerna. Transportgången som sammanbinder
paviljongerna rivs till stora delar och ersätts med en belyst
pergola. Bebyggelsen föreslås användas som ett integrerat
bostads-/verksamhetsområde, där bostäderna är samlade kring ett
bilfritt grönstråk som löper som en båge genom området.
Sjukhusområdets parkkaraktär bevaras och Paviljongvägen
kantas av en förtätad björkallé. Vid sjön restaureras en gammal
utomhusteater och en ny ekologisk restaurang byggs.
Det nya villaområdet vid Mårtensbäcken får en central punkt i
form av ett litet bostadstorg omgivet av radhusbebyggelse. 1
övrigt har gatorna en enkel karaktär där de slingrar sig ut i
naturen. En skogsridå lämnas mot elljusspåret vid bäcken. Denna
mark utnyttjas också till infiltration av dagvatten.
Eftersom sjukhusområdet inte har varit detaljplanelagt tidigare
ges förslag på hur en detaljplan för området skulle kunna
utformas. En ny fastighetsindelning föreslås också. Detaljplanen
visar att sjukhusområdet är ganska komplicerat att omvandla,
med många motstridiga intressen särskilt när det gäller
kulturbevarande.
En sammanfattande konsekvensbedömning av enkel karaktär
redovisas i utredningens slut.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: Stadsplanering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist, Bengt Jacobsson, Jan Dahl, Paul Sjölander
Examinator / Examiner: Eva Öresjö
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Department of Spatial Planning

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: Stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: