Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Therese Focklin; Ann-Charlotte Norén Carlsson; Anna Svensson , pp. 144. MAM/Sektionen för Management, 2006.

The work

Författare / Author: Therese Focklin, Ann-Charlotte Norén Carlsson, Anna Svensson
mhm@bth.se
Titel / Title: Effektiv ekonomistyrning inom den offentliga sjukvården - en studie av Habiliterings- och rehabiliteringskliniken på Blekingesjukhuset
Översatt titel / Translated title: Effective economic management in public health care - a case study at the clinical department of Habilitation - and study rehabilitation at the hospital of Blekinge
Abstrakt Abstract:

The purpose with our study is to investigate in which way a public field of action has succeeded to make the economic management more effective and also find out which factors/activities that have contributed to get the result of the budget in balance. We also want to find out in which degree the balanced scorecard (BSC) has contributed to the positive result of the budget.

Method: We had started out from the qualitative method theory which is based on the hermeneutic theory, because we will interpret and understand. With this starting point we have chosen to use a case study with semi-standardised interviews supplemented with information from different documents, and to get the theoretic connection we have studied literature in the subject field. The analyse and even the theoretic connection have then started from, for this study, a special analyse model.

Results: Througt systematic and target-concentrated management and through cooperated factors, with stress on a leadership that is both professional, visionary and un-combined, and there the staff´s is seen as a important resource, and there it is a clear strategy and objective to keep the cost of the activity within assigned budgetframe, has a public field of action, as the clinic of hab./rehab. been able to get an effective management of economy. Important condition is however a reasonable budgetframe in relation to a clear ande realistic commission, and an appropriate organising with "good" co-workers. Other studied factors also have sense, and have importance for the effective management of economy, and can furthermore sees as indicators at which degree the leadership and the condition for the activity, promote the effective management of economy.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt en offentlig verksamhet har kunnat effektivisera ekonomistyrningen och ta reda på vilka de faktorer/aktiviteter är som har medverkat till att få budgetutfallet i balans. Vi vill också ta reda på i vilken grad det balanserade styrkortet (BSC) har medverkat till det positiva budgetutfallet.

Metod. Vi har utgått från den kvalitativa metodteorin, som i sin tur har den hermeneutiska vetenskapsteorin som sin grund eftersom vi vill tolka och förstå. Med denna utgångspunkten har vi valt att använda oss av fallstudie med semistandardiserade ostrukturerade intervjuer kompletterat med data från olika dokument och för att få den teoretiska kopplingen har vi studerat litteratur inom ämnesområdet. Analysen och även teorikopplingen har sedan skett utifrån en för studien speciellt framtagen analysmodell.

Resultat: Genom systematisk och målinriktad styrning och genom samverkade faktorer, med tonvikt på ett ledarskap som både är professionellt, visionärt och okombinerat, där personalen ses som en viktig resurs och där det finns en klar strategi och målsättning att hålla verksamhetens kostnader inom anvisad budgetram har en offentlig verksamhet som hab./rehab.kliniken, kunnat få en effektiv ekonomistyrning. Viktiga förutsättningar är dock en rimlig budgetram i förhållande till ett tydligt och realistiskt uppdrag, samt en ändamålsenlig organisering med ”bra” medarbetare. Övriga studerande faktorer har också haft betydelser och krävs för att få en effektiv ekonomistyrning och kan dessutom ses som indikatorer på i vilken grad ledarskapet och förutsättningarna för verksamheten främjar den effektiva ekonomistyrningen.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Företagsekonomi - Business Administration\Information
Nyckelord / Keywords: ekonomistyrning, företagsekonomi, offentlig sektor, sjukvård.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Företagsekonomi
Registreringsdatum / Date of registration: 06/16/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Carina Svensson
csv@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Hemming
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Blekingesjukhuset

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: c-uppsats070110s.pdf (1175 kB, öppnas i nytt fönster)