Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Carina Hedström; Johanna Kullendorff , pp. 20. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Carina Hedström, Johanna Kullendorff
Titel / Title: Upplevd kärlkramp i relation till riskfaktorer hos äldre – en kvantitativ studie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Tidigare forskning har visat att riskfaktorer för att drabbas av kärlkramp är bland annat rökning, högt Body mass index (BMI) samt hög ålder. Syfte: Studiens syfte var att undersöka om det fanns ett samband mellan upplevd kärlkramp i relation till ålder, vikt, kön och rökning hos äldre (60+). Metod: Studien baseras på datamaterial hämtat ur Swedish National Study on Aging and Care – Blekinge (SNAC-B). En statistisk prövning baserad på frågeställningar och hypoteser genomfördes med deskriptiv och korrelativ statistik för att kunna kartlägga förekomst och samband. Resultat: En statistisk signifikant skillnad kunde påvisas mellan upplevd kärlkramp i relation till kön och ålder. Det visade sig att män upplever kärlkramp tidigare och oftare än kvinnor. Däremot fanns inga statistiska signifikanta skillnader mellan upplevd kärlkramp i relation till BMI och rökning. Resultatet visade att deltagare med ett BMI inom ett normal värde (25-30) oftare uppleva kärlkramp än deltagare med ett BMi över normal värdena. Slutsats: Resultatet i studien talar för att hög ålder ökade sannolikheten för att uppleva kärlkramp mer än någon annan riskfaktor. I studien framkom det även att personer med ett BMI-värde mellan 25-30 oftare upplevde kärlkramp än de som ansågs ligga inom ramen för fetma. Som ett stöd för sjuksköterskor i deras arbete i mötet med äldre personer behövs mer forskning kring riskfaktorer i förhållande till kärlkramp hos äldre personer.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: BMI, hälsa, kärlkramp, kön, rökning, ålder, äldre

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8stvvz
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 03/29/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Mats Lintrup
Examinator / Examiner: Gunilla Borglin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012hedström.pdf (604 kB, öppnas i nytt fönster)