Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Emma Pihl , pp. 80. Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning, 2001.

The work

Författare / Author: Emma Pihl
emma.pihl@sweco.se
Titel / Title: Ett attraktivt Söder - stadsförnyelse i Helsingborg
Abstrakt Abstract:

Arbetet inleds med en teoretisk del som behandlar begreppet attraktivitet och fysisk forms betydelse för denna. Först görs några allmänna reflektioner om attraktivitet samt en genomgång av olika aspekter av attraktivitet. Därefter görs en kunskapsöversikt med kopplingar mellan olika teorier om den fysiska miljöns betydelse för attraktiviteten samt vad denna attraktivitet består i. Avslutningsvis dras några allmänna slutsatser. Därefter tillämpas på Söder det som framkommit i den generella kunskapsöversikten. Först görs en kort genomgång av Söders förutsättningar för att på så sätt klargöra vad som är viktigt att ta hänsyn till i arbetet med att öka just Söders attraktivitet. Utifrån detta ges några exempel på fysiska åtgärder som kan öka Söders attraktivitet. Vidare ges här även förutsättningar för hur analysarbetet kan ske.

För att få en överblick av Söders utveckling och förstå vilka faktorer som skapat stadsdelen så som den är i dag görs en stadsanalys. Denna analys består av en historisk beskrivning där viktiga perioder i Söders utveckling beskrivs. Även en beskrivning av primära element, dvs överordnade strukturella element som har präglat och fortfarande präglar platsens fysiska utveckling, görs.

Stadsanalysen avrundas med en slutsats med principer för utveckling utifrån vad som framkommit av denna analys.

Som komplement till stadsanalysen som främst dokumenterar fysiska fenomen görs en upplevelseanalys. Med denna analys försöker jag fånga sådant som stadsanalysen inte kan registrera, exempelvis upplevelser och rörelse, dvs livet på Söder. Upplevelseanalysen består av tre delar: drifting, recording och rörelsemönster.

Det viktigaste som framkommit av upplevelseanalyserna visas också på kartor efter varje analysdel och ställningstaganden görs om hur Söder bör utvecklas utifrån vad som framkommit av varje enskild del av analysen.

Analysavsnitten avslutas med en sammanfattande slutsats. Här visas på problem och möjligheter samt görs en prioritering av vad som är viktigt att ta med från analysen till förslaget. På så sätt kan analys och förslag kopplas till varandra.

Utifrån vad som framkommit i teori- och analysdelarna kommer jag slutligen fram till vilka delar av Söder jag ska ge förslag till åtgärder för. Först visas ett översiktligt strukturerande förslag och vilka principer detta bygger på. Därefter visas mer detaljerade planförslag för tre delar jag kommit fram till är extra viktiga att arbeta med. Detta är områden i stadsdelens ytterkanter som är viktiga för Söders koppling till omgivningen.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Nyckelord / Keywords: Stadsförnyelse, Attraktivitet, Stadsanalys

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist
anders.tornqvist@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning
Inst. för fysisk planering S-371 79 Karlskrona
+46 455 780 00
http://www.bth.se/ifp/
I samarbete med / In co-operation with: Stadsbyggnadskontoret i Helsingborg
Anmärkningar / Comments:

040-16 72 78

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: emmapihl.pdf (5668 kB, öppnas i nytt fönster)