Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Fredrik Erlingsson; Adam Gustafsson , pp. 28. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Fredrik Erlingsson, Adam Gustafsson
ferlingsson@hotmail.com
Titel / Title: Sjuksköterskans upplevelser av stress i arbetet - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Stress är vanligt förekommande i dagens arbetsliv. Således också i sjuksköterskans arbete. Stress är kroppens egna sätt att stå emot yttre påfrestningar och klassas inte som sjukdom. När stressen är intensiv under längre tid kan det leda till psykisk och fysisk symtom. Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans upplevelser av stress i sitt arbete. Metod: En kvalitativ litteraturstudie gjordes av sex vetenskapliga artiklar. Artiklarna kvalitetsgranskades och sedan sammanställdes. En innehållsanalys av artiklarna genomfördes. Resultat: Efter innehållsanalysen framkom fyra kategorier: Krav och ansvar i sjuksköterskans arbete, hög arbetsbelastning, när kroppen säger ifrån, stress i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Det framkom även två underkategorier: Behovet av resurser och stöd och när de negativa följderna av stress följer med hem. Slutsats: Det behövs ytterligare studier om sjuksköterskans arbetssituation och strategier för att motverka den långvariga stressen som förekommer i sjuksköterskans arbete innan den leder till allvarligare tillstånd.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Stress, sjuksköterskan, upplevelser, arbetsmiljö, arbetsbelastning

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8utlgl
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 05/31/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Magnus Stentagg
magnus.stentagg@bth.se
Examinator / Examiner: Cecilia Fagerström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012erlingsson.pdf (693 kB, öppnas i nytt fönster)