Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Carolin Arvidsson; Filippa Lundgren , pp. 22. HAL/Sektionen för hälsa, 2007.

The work

Författare / Author: Carolin Arvidsson, Filippa Lundgren
Titel / Title: Att drabbas av cancer väcker många känslor
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Cancer är en av de sjukdomar som ökar mest och detta kan bero på att vi lever längre. En cancerdiagnos påverkar vardagen, både under pågående behandling och efteråt. Personerr som får ett cancerbesked hamnar ofta i kris och det är viktigt att de får stöd och hjälp av andra för att orka. Det är mycket känslor som uppkommer vid ett cancerbesked och under sjukdomstiden. Ordet cancer får många att känna rädsla och obehag. Studiens teoretiska referensram utgick ifrån omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson som bland annat har inriktat sig på lidande.
Syfte: Syftet med studien var att belysa personers utsagor av olika känslor vid cancersjukdom.
Metod: Metoden är en litteraturstudie med kvalitativ inriktning. Studien är baserad på två skönlitterära böcker skrivna av personer med cancer. Böckerna analyserades med inspiration av Burnads (1996) analysmetod.
Resultat: Analysen resulterade i fyra subkategorier: existentiellt hot, förlust av livet, att blicka framåt och inre ro. Kategorierna speglar författarnas känslor och tankar från cancerdiagnos till att känna inre ro trots sin sjukdom.
Slutsats: Resultatets fyra kategorierna visar att ökad förståelse av hur personer hanterar och uttrycker känslor olika kan underlätta för vårdpersonalen inför möte och behandling av patienter med cancersjukdom.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: patienter, cancer, känslor, självbiografi

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 04/03/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Helene Johnsson
Examinator / Examiner: Mats Persson Lintrup
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 20070828_carolina_filippal_2.pdf (226 kB, öppnas i nytt fönster)