Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Boel Bingström Karlsson Hal - 2009:19, pp. 32. HAL/Sektionen för hälsa, 2009.

The work

Författare / Author: Boel Bingström Karlsson
Titel / Title: Intervjustudie – med personer som överlevt en första stroke
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Stroke är en av våra vanligaste folksjukdomar och den tredje vanligaste dödsorsaken. Personer med ”lindrig stroke” dvs. inga eller små fysiska funktionshinder skrivs ofta ut direkt från akutsjukvården till hemmet efter en kort vårdtid. Vård vid en strokeenhet är en effektiv vårdform och utgör basen för omhändertagandet av alla patienter som insjuknat i stroke. Syfte: Föreliggande studies syfte var att beskriva hur personer, som förstaingångsinsjuknat i stroke och som skrivs hem utan några kommunala insatser, upplever den första månaden efter utskrivning från en strokeenhet. Metod: Datainsamlingen har genomförts med sju personer som intervjuades. Datan analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys. Resultat: presenteras i fem kategorier: Oro/rädsla för att insjukna igen, Att se möjligheter för framtiden, Förlust av tidigare vanor, Att känna tacksamhet samt Känslan av att behandlas annorlunda. Slutsatser: Resultatet tyder på att dessa personer upplever förändringar i sin livsvärld. Effekterna av dessa förändringar visar sig, både på ett fysiskt, psykologiskt och socialt plan. Denna studie visar på betydelsen av att rätt information ges, framförallt för patienter som har korta vårdtider.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Experience, interviews, patient, stroke, qualitative, content, analysis

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram i vårdvetenskap/Master of nursing science
Registreringsdatum / Date of registration: 01/11/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Eggers
Examinator / Examiner: Ania Willman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00