Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Per Hultkrantz; Gunilla Larsson , pp. 24. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2003.

The work

Författare / Author: Per Hultkrantz, Gunilla Larsson
Titel / Title: Self-efficacy, self-esteem och sensitivity to criticism under den sena adolescensen med avseende på betyg, kön och gymnasieprogram.
Abstrakt Abstract:

En betydelsefull period i många tonåringars liv är gymnasietiden. Avgångsbetygen i gymnasiet spelar en viktig roll för framtida möjligheter att välja yrke eller komma in på universitet eller högskola. Kontexten kan vara avgörande för hur självbilden utvecklas. Syftet med studien var att se om det fanns en skillnad mellan pojkar och flickor i den sena adolescensen angående self-esteem, self-efficacy och sensitivity to criticism. Speciellt intressant var att se eventuella samband mellan dessa psykologiska fenomen och betygen i engelska, matematik och idrott/hälsa samt programvalet. Tre frågeformulär distribuerades ut till 138 tredjeårselever, 53 pojkar och 85 flickor, vid olika gymnasieskolor. Det påvisades högre self-esteem samt lägre sensitivity to criticism hos pojkar än hos flickor. Skillnader mellan könen fanns ej i self-efficacy. Alla betyg korrelerade positivt med self-efficacy, men inga betyg korrelerade med self-esteem trots att det finns vissa kulturellt och socialt betingade skillnader mellan könen. När det gäller self-esteem och sensitivity to criticism visar studien på att könen har samma tro på den egna förmågan till prestation. Diskussionen tar även upp förslag till framtida forskning.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: Self-efficacy, self-esteem, sensitivity to criticism, betyg, adolescens, gymnasieprogram

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 05/24/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lotten Lindblom
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: per hultkrantz och gunilla larsson.pdf (168 kB, öppnas i nytt fönster)