Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Aida Alic; Catharina Werner , pp. 32. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Aida Alic, Catharina Werner
aial09@student.bth.se, cawh09@student.bth.se
Titel / Title: I väntan på att någon ska dö - Personers upplevelser av att vänta på en levertransplantation
Översatt titel / Translated title: While waiting for someone to die - Indivuduals' experiences of waiting for a liver transplant
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Den första levertransplantationen utfördes år 1963 i Denver, USA. I Sverige utfördes år 1984 den första levertransplantationen och sedan dess har prognosen för överlevnad efter en lever-transplantation alltmer förbättrats. Bristen på organ är dock ett universellt problem som resulterar i att personerna i fråga får vänta på transplantation. Den preoperativa väntan inför en transplantation kan upplevas som den svåraste perioden under transplantationsprocessen. Syfte: Syftet med studien är att belysa personers upplevelser av att vänta på en levertransplantation. Metod: En litteraturstudie av sju vårdvetenskapliga artiklar har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Väntan på en levertransplantation har visat sig vara en period som präglas av både fysiska och psykiska besvär. Placering på väntelistan medförde känslor av ambivalens, och tankarna och känslorna inför operationen var präglade av ångest och ovisshet kring huruvida man skulle överleva fram till operationen eller inte. Trötthet var ett vanligt förekommande symtom som medförde begränsningar i vardagen. Personerna upplevde en brist på professionellt stöd under väntan och upplevde bland annat att positivt tänkande underlättade hanteringen av väntan. Slutsats: Identifieringen av de omvårdnadsbehov som föreligger då personer väntar på en lever-transplantation skulle kunna underlättas om vårdpersonal får en ökad insikt för de upplevelser personerna kan ha under denna period. För att kunna ge personer som väntar på en levertransplantation en adekvat omvårdnad, krävs det mer forskning inom området.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Upplevelse, väntan, levertransplantation

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8usbvd
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 05/30/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Agneta Lindvall
agneta.lindvall@bth.se
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012alic.pdf (863 kB, öppnas i nytt fönster)