Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Lena Areklätt; Lena Swärdh , pp. 34. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Lena Areklätt, Lena Swärdh
lena.areklatt@live.se, lena.swardh@ltblekinge.se
Titel / Title: Livskvalitet hos tonåringar med Diabetes Mellitus Typ 1 - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Diabetes Mellitus Typ 1 är den näst vanligaste kroniska sjukdomen bland barn och ungdomar i Sverige. Diabetes är i tonåren fyllt av motstridiga krav, som kan ha betydelse och inverkan på tonåringens självständighetsutveckling och livskvalitet. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vad som påverkar livskvalitén hos tonåringar med Diabetes Mellitus Typ 1. Studien baserades på åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ forskningsmetod. Artikelanalysen gjordes enligt en kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i två huvudkategorier: Omgivningens påverkan på tonåringens livskvalitet samt tonåringens egen påverkan på sin livskvalitet. Resultatet visade på att familj, vänner, skola, egenvård och psykologiska aspekter var betydelsefulla för livskvalitén hos dessa tonåringar. Tonåringarnas önskan om att få vara som alla andra och inte behöva styras av rutiner var något som tydligt framkom i denna studie. Tonåringarnas diabetes var ofta en orsak till konflikter inom familjen i samband med frigörelseprocessen, men familjen kunde också upplevas som ett stöd i tonåringarnas egenvård. Resultatet ger en ökad kunskap om hur tonåringar med diabetes ser på sin livskvalitet.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Diabetes, Mellitus, Typ 1, Innehållsanalys, Litteraturstudie, Livskvalitet, Tonåringar

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vdc3n
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 06/18/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Birgitta Fridström
birgitta.fridstrom@bth.se
Examinator / Examiner: Doris Bohman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap, fristående kurs, distansutbildning
Lena Areklätt 070-2532601
Lena Swärdh 0708-181838

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012areklätt.pdf (482 kB, öppnas i nytt fönster)