Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Lena Petersson Forsberg , pp. 78. TKS/Fysisk planering, 2006.

The work

Författare / Author: Lena Petersson Forsberg
lena.forsberg@velocitybredband.se
Titel / Title: Klimatförändringarna och den fysiska planeringen - den fysiska planeringens roll i scenariot med ökade översvämningsrisker
Översatt titel / Translated title: Spatial planning and its role in the scenario of rising water levels due to climate change
Abstrakt Abstract:

Klimatförändringar befaras ge en mängd olika konsekvenser för samhället. Ökade översvämningsrisker är bara en av dessa. De ökade översvämningsriskerna kommer att påverka den möjliga markanvändningen och många områden som idag anses säkra att bebygga och odla kommer att bli riskzoner för översvämning i ett framtida klimat. I samhällets anpassningsprocess ligger nödvändigheten att skydda befintlig bebyggelse men också att kunna lokalisera ny bebyggelse, odling och infrastruktur till säkra zoner. Den kommunala fysiska planeringen har styrmedel som kan påverka bebyggelsens placering och utformning. Till dessa styrmedel räknas översiktlig planering, detaljplanering, områdesbestämmelser och bygglov med tillhörande lagstöd i PBL. Vid en undersökning av översiktlig planering och andra policydokument i 13 sydsvenska kommuner studeras styrmedlen och dess praktiska tillämpning.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Nyckelord / Keywords: fysisk planering, klimatförändringar, klimatanpassning, bebyggelseplacering, översvämning, riskbedömning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 01/26/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Bengt Berglund
Bengtstille@hotmail.com
Examinator / Examiner: Anita Larsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00