Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jimmy Boman; Mathias Manneklint BTH-AMT-EX--2007/CI-03--SE, pp. 224. TEK/avd. för maskinteknik, 2007.

The work

Författare / Author: Jimmy Boman, Mathias Manneklint
jimmy_boman@yahoo.se, matman@email.com
Titel / Title: Vagnsystem för transport av lastpallar med dragtruck / System of wagons for transport of pallets
Abstrakt Abstract:

Denna rapport är en komplett redogörelse för tillvägagångssätt, metoder och framtagna resultat i en utvecklingsprocess av ett vagnsystem för transport av lastpallar med dragtruck. Arbetsuppgiften är genomförd som ett examensarbete med samarbete mellan BTH, Blekinge Tekniska Högskola och företaget Ottosson Truck AB. Målet med arbetet är att erhålla ett färdigt vagnsystem, som är redo att börja produceras, marknadsföras och säljas.
Idén för vagnsystemet är framtagen av Ottosson Truck AB som även tillverkat en fungerande prototyp som testats och utvärderats. Examensarbetet, dvs. studenternas uppgift, är att granska den befintliga prototypen, förfina dess design och konstruktion och dimensionera systemet för att få en hög hållfastighet gentemot pålagda belastningar.
Utvecklingsprocessen bygger till viss del på Fredy Olssons principer för konstruktion, men är anpassad på ett sådant sätt att det är möjligt att applicera momenten på just detta examensarbete.
Samtliga ingående delar i vagnsystemet identifieras, utvecklas och verifieras innan de till sist kan färdigställas. Detta för att säkerställa funktion, hållfastighet, utseende och säkerhet. Även de ekonomiska aspekterna finns i bakgrunden och bidrar till en lönsam slutgiltig produkt. Efter verifiering och utvärdering används datorstödd modellering för att skapa tredimensionella geometrier av de ingående delarna och till dessa tillhörande ritningar, anpassade för produktion.
Rapporten behandlar även moment för att skydda produkten i form av patentansökningsunderlag och dokumentation kring detta.
Examensarbetet resulterade i ett komplett vagnsystem, utvecklat och anpassat för effektiv och säker transport av lastpallar i en produktionsmiljö.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: This report is a complete account for procedures, methods and received results in a development process for a system of wagons for transport of pallets. The thesis is implemented as an examination work with cooperation between BTH, Blekinge Institute of Technology and the company Ottosson Truck AB. The purpose with the work is to receive a completed system that is ready to produce, market and sell.
The idea for the system of wagons is developed by Ottosson Truck AB and they have also produced a fully functional prototype which has been tested and evaluated. The examination work, that is the mission for the students, is to examine the existing prototype, refine its design and structure and ensure all dimensions in the system of wagons in order to receive a high strength against all charges that affects the system of wagons.
The development process builds on contents from Fredy Olsson 's principles for construction, but customized to fit this examination work.
Every part in the system of wagons are identified, developed and verified before they can be completed. These moments are carried through in order to ensure function, strength, appearance and security. Also the economic aspects are considered and contribute to a profitable final product. After verifying and evaluation, computer aided design where used to create three-dimensional geometries of all parts and to these associated blueprints, customized for production.
The report also contains moments in order to protect the product with a panacea and documentation around this.
The diploma work resulted in a complete system of wagons, developed and customized for effective and safe transport of pallets in a production environment.
Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\General

Nyckelord / Keywords: Vagnsystem, lastpall, transport, dragtruck, Ottosson, vagn, produktion

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Civilingenjörsprogram i maskinteknik
Registreringsdatum / Date of registration: 01/09/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Ansel Berghuvud
ansel.berghuvud@bth.se
Examinator / Examiner: Mats Walter
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för maskinteknik
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Ottosson Truck AB
Anmärkningar / Comments:

Jimmy Boman
0734-032 284
jimmy_boman@yahoo.se

Mathias Manneklint
0739-593 716
matman@email.com

Arbetet är skyddat och kan offentliggöras tidigast 1/8 2009. Detta gäller eftersom patentsökning pågår.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: