Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Saqib Mehmood; Moli Zhang , pp. 81. MAM/Sektionen för Management, 2010.

The work

Författare / Author: Saqib Mehmood, Moli Zhang
u_saqi@yahoo.com
Titel / Title: Financial Risk Management: In An Integrated Framework
Översatt titel / Translated title: Finansiell riskhantering: i en integrerad ram
Abstrakt Abstract:

From our thesis, we have concluded that any corporation can generate value creation by mitigating and
reducing the impacts of losses associated with financial risks. This can be done by implementing three
steps of measuring, controlling and managing corporate-wide risks with applications of better capital
adequacy regulations of Basel Accord & conventional practices of VaR, insurance, hedging and
derivative in an integrated framework. From theoretical books, journals, we explored the value of using
Basel Accords & Value at Risk (VaR) tool for Financial Risk Management and analyzed its pros and
cons. The Basel Accord provides the guidelines and regulations for all the banks of world for better
capital adequacy. It is apparent that Value at Risk has developed as a successful financial risk
assessment methodology of corporations in the last decade. There are three methodologies in which
Value at Risk can be measured. Danske Bank and Maersk - A.P Moller Group also use VaR for
financial risk management.
Insurance is valuable to corporations in the context of mitigating the impacts of operational risk.
Hedging against various kinds of risks is a common practice in financial institutions. Normally hedging
is exercised in banks with derivatives. Corporate risk management through hedging against risks with
derivatives minimizes the risks and thereby increasing the efficiency and worthiness of banks. Through
our case study to Maersk - A.P Moller Group, we can observe that Hedging and Derivatives are
commonly used to mitigate their interest rate and rate of exchange risks.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Från vår uppsats har vi dragit slutsatsen att alla företag kan generera värdeskapande av förmildrande och
Minska påverkan av förluster i samband med finansiella risker. Detta kan göras genom att genomföra tre
steg för mätning, styrning och hantering av företags-omfattande risker med tillämpningar av bättre kapital
tillräckliga föreskrifter Baselöverenskommelsen och konventionella metoder för VaR, försäkring, säkring och
derivat i en integrerad ram. Från teoretiska böcker, tidskrifter, utforskade vi värdet av att använda
Basel Accords & Value at Risk (VaR) verktyg för finansiell riskhantering och analyserat dess fördelar och
nackdelar. Baselöverenskommelsen ger riktlinjer och föreskrifter för alla banker i världen för bättre
kapitaltäckning. Det är uppenbart att Value at Risk har utvecklats som en framgångsrik ekonomisk risk
värderingsmetoder av företag under det senaste decenniet. Det finns tre metoder som
Value at Risk kan mätas. Danske Bank och Maersk - AP Møller-koncernen använder också VaR för
finansiell riskhantering.
Försäkring är värdefullt för företag inom ramen för mildra effekterna av operativ risk.
Säkring mot olika slags risker är vanligt i finansiella institutioner. Normalt säkring
utövas i banker med derivat. Företag riskhantering genom hedging mot risker med
derivat minimerar riskerna och därmed öka effektiviteten och värdighet av banker. Genom
vår fallstudie till Maersk - AP Møller-koncernen, kan vi konstatera att Säkring och Derivat
används ofta för att lindra ränta och växelkurs risker.
Listen
Read phonetically
Dictionary - View detailed dictionary
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Företagsekonomi - Business Administration\Information
Nyckelord / Keywords: Risk Management, finance, derivatives, VaR, Hedging, insurance

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Master of Business Administration (MBA)
Registreringsdatum / Date of registration: 09/13/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Eva Wittbom
eva.wittbom@bth.se
Examinator / Examiner: Eva Wittbom
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: A.P Moller Maersk Denmark
Anmärkningar / Comments:

+45 27517172