Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Marina Jogmark; Stefan Roysson , pp. 23. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2002.

The work

Författare / Author: Marina Jogmark, Stefan Roysson
Titel / Title: Relationen mellan känsla av sammanhang och markörer för funktionell ålder för två olika åldersgrupper.
Abstrakt Abstract:

Vid samma kronologiska ålder är äldre människor olika gamla i funktionell mening. Denna olikhet blir större ju äldre vi blir. Det kan till exempel röra sig om tillbakagång i fysisk styrka, minne, blodtryck, och syn, samt ett åldrat utseende. Denna olikhet kan ha många orsaker.
I denna studie prövas om känslan av sammanhang (KASAM), som är ett indirekt mått på stresstålighet, är relaterat till markörer för funktionell ålder, i åldersgrupperna 66 respektive 86 år. Hypotesen är att ett starkt KASAM är relaterat till låg funktionell ålder. Som markörer för funktionell ålder används muskelstyrka, minne, blodtryck, syn och individens skattade utseende. 86-åringarna uppvisar för varje markör, förutom det skattade utseendet, ett sämre medelvärde i förhållande till 66-åringarna. Dessa markörer för funktionell ålder relateras till KASAM genom korrelationstest. Resultaten visar inga signifikanta samband för hela populationen. Det finns emellertid ett positivt samband mellan muskelstyrka och KASAM inom en subgrupp. Tendenser till ett positivt samband återfinns inom samma subgrupp mellan minne och KASAM. Detta lägre KASAM, kan antas bero på individens förändrade självbild, i relation till försämrade fysiska och kognitiva förmågor.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: Kasam, funktionell ålder, coping

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 05/24/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mikael Rennemark
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: marina jogmark och stefan roysson.pdf (111 kB, öppnas i nytt fönster)