Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Benjamin Ajo , pp. 56. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2003.

The work

Författare / Author: Benjamin Ajo
Titel / Title: Bedömning av uppskattningsmetoder och underlagsframtagande inför investering i automatiserad rekrytering
Översatt titel / Translated title: An evaluation of the supporting information in the presence of an investment in automated recruiting systems
Abstrakt Abstract:

Syfte Syftet med arbetet är, att genom studier av applicerande företags tillvägagångssätt vid framtagande av investeringsbeslutsunderlag och genom jämförelse av dessa med de utvärderingar företagen senare gjort, bedöma tillvägagångssättens tillförlitlighet och samtidigt visa i vilken utsträckning konventionella investeringskalkyler kan tillämpas vid bedömning av systemens värde.

Metod Jag har valt ut tre intervjuobjekt utifrån utbudet av applicerande företag. Vidare har jag intervjuat två företag som utvecklar automatiserade system för rekrytering för att fördjupa kunskaperna om systemen bakom lösningarna och för att ta del av dessa företags erfarenhet av området.

Slutsats Tillvägagångssätten för framtagande av beslutsunderlag är olika från fall till fall. Det går inte att peka på någon eller några regelmässigheter i dessa. Förvånansvärt många av de intervjuade företagen har förbisett lönsamhetsbedömning vid beslutstillfället och grundat beslutet på lösa förhoppningar om odefinierade kostnadsbesparingar som systemet kan komma att generera. Dock är de underlag och uppgifter som framtagits av diverse bolag riktiga med reservation för referensfakta, det vill säga vilket utgångsläge systemet värderas mot.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Purpose The purpose of the study is to scrutinize the practises in the investment deci-sion-making procedures within enterprises applying the evaluation methods. Furthermore, by way of comparing these procedures with similar later evalua-tions within the same enterprises, the reliability of the method is appraised. The aim is also to respond to the question as of to which extent conventional investment calculations are applicable in the assessment of system values.

Methods Out of the supply of enterprises applying the method, I have chosen three ob-jects for my interviews. I also have interviewed two recruitment tool producers (software developers). The latter was done in order to deepen the knowledge behind the solutions and to grasp the experience achieved.

Conclusions The methods applied producing the basis of decision making varies case by case. There are no systematics to point out in this context. Surprisingly, several of the interviewed enterprises have disregarded cost-benefit evaluations in the decision process, while basing their choices on undefined hopes directed at the cost saving effect the system is expected to bring about. Nevertheless back-ground information and facts upon which the decisions have been based have been correct. In this respect, a reservation has to be considered regarding ref-erence facts, ie. the starting point in relation to which the system is to be evaluated.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization

Nyckelord / Keywords: rekrytering, automatisering, investeringskalkyl

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Stevrin
Examinator / Examiner: Henrick Gyllberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidatuppsats.pdf (337 kB, öppnas i nytt fönster)