Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Carl-Henrik Barnekow , pp. 56. TKS/Fysisk planering, 2008.

The work

Författare / Author: Carl-Henrik Barnekow
ch@barnekow.com
Titel / Title: Hattholmen - en stadsdelsförvandling i Karlskrona
Översatt titel / Translated title: Hattholmen - a citydevelopment in Karlskrona
Abstrakt Abstract:

Karlskrona är unikt i Sverige genom sin geografiska placering i kustlandskapet med de begränsningar det ger för framtida utvidgningar. Centrala Trossö ligger i en ände av staden och under flera århundraden har staden bara kunnat växa in över land. När många städer pratar om stadsformer som ”rund stad” och ”bandstad” har Karlskrona en form av ”tårtbitsstad” med centrum i spetsen och resten av staden i nordöstlig riktning.

Staden strävar efter att behålla Trossö som centrum, men har idag problem med att allt fler bor längre och längre från ön. Genom att det geografiska läget är som det är råder det idag brist på utrymme för staden att växa med ny bebyggelse nära centrum, medan vissa industriområden ligger väldigt centralt. Dessa områden kan omvandlas till bostadsområden och de förutsättningar som behövs för att staden skall kunna
växa med en tät och hållbar stadsbebyggelse kan skapas.

Arbetet har tagit fram ett förslag på hur en framtida stadsbebyggelse på ett centralt industriområde, Hattholmen, kan utformas. För att stärka förslaget har en Space Syntax-analys gjorts över centrala delarna av Karlskrona tillsammans med andra studenter i kursen Stadsanalys på Blekinge Tekniska Högskola under vårterminen 2008. Analysen visar hur svagt integrerat
nordöstra Trossö är med resterande delar av centrum.

Analysresultatet har tillsammans med inventeringar av det tänkta arbetsområdet varit grund för det framtagna förslaget. Med god utvecklad stadsbebyggelse på Hattholmen växer Karlskrona med en ny stadsdel nära centrum. Förutsättningar för nya allmänna mötesplatser, promenadstråk och parker skapas både i Handelshamnen och på Hattholmen.

Genom en bro över Handelsfjärden knyts den nya stadsdelen direkt till centrala Karlskrona och nya attraktiva bostäder på gångavstånd från Trossö. Torgbildningar och parker kan naturligt
placeras vid brons landfästen, allt medan staden underlättar och främjar ett miljövänligt rörelsemönster och förstärker stadens kulturhistoriska värden genom den starka kontakten med havet.
Efter att förslagets tagits fram har en Space Syntax-analys gjorts med förslaget som grund för att visa hur dess inverkan blir på stadsstrukturen omkring sig. Analysen visar tydligrationen ökar för Handelshamnen omen och stärker nordöstra Trossö.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Commerce
Nyckelord / Keywords: fysisk planering, karlskrona, hattholmen, oljehamnen, space syntax, spatial planning, citydeleopment

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/07/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist
anders.tornqvist@bth.se
Examinator / Examiner: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: chbf04_kandidat_stadsanalys_mini.pdf (10824 kB, öppnas i nytt fönster)