Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Madeleine Gustavsson; Mioara Stefan-Stefanescu , pp. 29. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Madeleine Gustavsson, Mioara Stefan-Stefanescu
madeleine.gustavsson@hotmail.com, mini.sid@hotmail.com
Titel / Title: Unga kvinnors upplevelser av att leva med anorexia - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Anorexia innebär en avsiktlig självsvält och ingår i begreppet ätstörningar. Insjuknandefrekvensen är högst bland unga kvinnor. De unga kvinnorna med anorexia har svårigheter att förmedla sitt tillstånd, vilket skapar hinder för omgivningen inklusive sjuksköterskan att förstå hur dessa kvinnor mår och upplever sjukdomen. Syfte: Syftet med studien var att belysa unga kvinnors upplevelser av att leva med anorexia. Metod: Metoden som användes var en kvalitativ litteraturstudie av tre självbiografiska verk. Graneheim & Lundmans beskrivning av innehållsanalys tillämpades som analysmetod. Resultat: Kvinnornas upplevelser var starkt kopplade till kroppsligt och själsligt lidande, vilket påverkade dem fysiskt, psykiskt och socialt. Lidandet uppstod i situationer där kvinnorna upplevde kontrollbehov, prestationsångest, rädsla, ängslan, rastlöshet, dödslängtan, hjälplöshet, isolering och skam. Inte bara lidande förekom i resultatet, där fanns även upplevelser av hopp. Slutsats: Befintlig forskning centreras mer på sjukdomens etiologi och patogenes och mindre på upplevelseperspektiven. Konsekvensen blir att omgivningen, inklusive sjuksköterskan, saknar kunskap och förståelse kring kvinnornas upplevelser. Föreliggande studie gav möjlighet till ökad förståelse gentemot detta men trots det krävs ytterligare forskning som är mer inriktad på upplevelseproblematiken.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Anorexia, Unga, kvinnor, Upplevelser, Lidande, Välbefinnande

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8sqd4c
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 03/25/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Peter Petersson
peter.petersson@bth.se
Examinator / Examiner: Cecilia Fagerström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012gustavsson.pdf (459 kB, öppnas i nytt fönster)