Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Elisabeth Andersson; Stina Valdenäs , pp. 30. HAL/Sektionen för hälsa, 2009.

The work

Författare / Author: Elisabeth Andersson, Stina Valdenäs
Titel / Title: Sjuksköterskans smärtbedömning - En litteraturstudie om postoperativ smärta
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Otillräckligt behandlad postoperativ smärta kan vara ett problem för patienten. Smärtupplevelsen är komplex, vilket gör att det kan vara svårt för sjuksköterskan att adekvat bedöma och registrera patientens smärta post-operativt. Sjuksköterskan måste i kontakten med patienten vara lyhörd, öppen och följsam.
Syfte: Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskan uppmärksammar den vuxne patientens smärta postoperativt.
Metod: En litteraturstudie med åtta artiklar har genomförts med deduktiv kvalitativ ansats.
Resultat: Det fanns brister i sjuksköterskornas sätt att uppmärksamma patienternas smärta postoperativt. Det var viktigt att sjuksköterskan såg till helheten hos patienten och använde sig av flera variabler i smärtskattningen. De sjuksköterskor som i sin profession såg till patientens livsvärld kunde på ett bättre sätt få insikt i hur patienten upplevde sin smärta.
Slutsats: Det är sättet som sjuksköterskan utövar sin yrkesroll på som avgör hur väl hon uppmärksammar patientens smärta. Sjuksköterskan kan bli bättre på att uppmärksamma patienternas smärta postoperativt.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: kvalitativ, litteraturstudie, livsvärld, postoperativ, smärta, sjuksköterskans roll, smärtskattning, VAS

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/02/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Sigrid Johansson
Examinator / Examiner: Ania Willman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap, fristående kurs, distansutbildning

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: elisabetha_stinav.pdf (185 kB, öppnas i nytt fönster)