Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Elin Eriksson; Sofia Karlsson , pp. 88. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Elin Eriksson, Sofia Karlsson
Titel / Title: Fickparker - Gröna möjligheter i den täta staden
Abstrakt Abstract:

Det finns ett stadsbyggnadsideal kring den hållbara staden som har vuxit sig allt starkare, där förtätning är en strategi för att uppnå hållbarhet. Men vid förtätning uppstår det en konflikt mellan grönstruktur och bebyggelse, då det finns motsättningar mellan vilka
ytor som ska exploateras och vilka som ska behållas eller utvecklas för rekreation och grönska, och denna motsättning ”tätt” kontra ”grönt” är en fråga som har karaktäriserat dagens stadsplanering. Men med en framtid som enligt statistik tydligt går mot en förtätning
måste grönskans värden tas tillvara i denna utveckling, och grönskan måste få ta plats i nya sammanhang. En strategi för att integrera grönska i täta stadsmiljöer är att anlägga fickparker, små parker med fokus på kvalitet istället för kvantitet. Frågan är vilka gröna kvaliteter fickparken kan bidra med i strävan efter en tät och hållbar stad, och hur den då ska utformas samt placeras för att dessa kvaliteter ska komma fram på bästa möjliga sätt.

Fickparkens läge har en väsentlig betydelse för dess tillgänglighet. Det är i de mest intensiva stadsmiljöerna som människor rör sig som mest, och det är i denna miljö som fickparken har störst möjlighet att effektivt tillföra stadslivet ett värde med tanke på dess funktion
som plats för vila i en grön oas. Eftersom fickparkens kvalitet är av den främsta betydelsen, snarare än kvantitet, kan fickparken anpassas till ytmässigt begränsade stadsrum och ändå uppfylla sitt syfte.
Därmed är det av stor vikt att parkens innehåll är väl genomarbetat med grönska och prydnadselement så som blomsterplanteringar.

Utifrån ett hållbarhetsperspektiv kan fickpark som grönt koncept tillgodose hållbarhetsaspekterna ekonomi, hälsa, attraktivitet, livskvalitet och klimat, som tar sin utgångspunkt från de tre kategorierna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, i olika hög grad. Det är främst de attraktiva värdena i en stad som fickparken
kan tillgodose med tanke på dess estetiska utformning. Men de attraktiva värdena hänger starkt samman med de ekonomiska då en attraktiv stad främjar ekonomin, vilket gör att även denna aspekt tillgodoses väl av en fickpark.

Fickparkens karaktär och egenskaper samt dess värde i en hållbar utveckling framkom genom litteratur samt metodkombination av inventeringar och intervjuer. Utifrån detta formulerades gestaltningsprinciper för fickparker som, avslutningsvis i arbetet, prövas genom förslag på fickpark i Uppsala respektive Lund.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation

Nyckelord / Keywords: Fickparker, parker, hållbar utveckling, förtätning, grönstruktur, grönska

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8xjs8j
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/26/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Boje Hultman
Examinator / Examiner: Abdellah Abarkan
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012eriksson.pdf (16218 kB, öppnas i nytt fönster)