Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Adrian Bucher , pp. 56. TKS/Fysisk planering, 2007.

The work

Författare / Author: Adrian Bucher
Titel / Title: Bo och pendla i Lindesberg. Hur kan Lindesberg bli en attraktivare boendeort. Vardagslivsfrågor i fokus
Abstrakt Abstract:

I nuläget minskar befolkningen i en stor del av landets mindre kommuner, vilket har inneburit en ökad konkurrens mellan kommunerna när det gäller att attrahera nya invånare (Arena för Tillväxt 2006). I jakten på nya invånare har det under de senaste åren begreppet attraktivitet blivit populärt i marknadsföringen av den egna kommunen. Ofta blir det att man med attraktivhet menar vattennära boende, kulturhistorisk intressant miljö och närhet till starka arbetsregioner. Men många gånger glömmer man bort de förutsättningar som påverkar hur människor lever sina vardagsliv. Givetvis har begreppet attraktivitet olika innebörd för olika människor men jag anser att man måste vidga begreppet attraktivitet till att även innefatta frågor om hur det är att konkret leva på orten. Attraktivitet innebär inte endast att det finns bostäder med sjöutsikt eller trädplanteringar i centrum, utan även att det finns möjligheter till ett bra vardagsliv. Syftet med examensarbetet är att studera hur Lindesberg kan bli en attraktivare boendeort ur ett pendlingsperspektiv med vardagslivsperspektiv i fokus och att omsätta studiens resultat i konkreta planförslag. Jag har gjort en inventering av Lindesberg och analyserat orten med hjälp av en metod som är utvecklad inom tidsgeografin. Resultaten från inventeringen och analysen har jag omsatt i ett planförslag där föreslagna förändringar syftar till att förbättra vardagslivet för pendlande barnfamiljer. I min inventering har jag fokuserat på de nyckelfaktorer som är av betydelse för vardagslivsperspektivet. Sådana faktorer är placeringen av förskolor, skolor, handel, och kollektivtrafikens hållplatser. Till min hjälp har jag haft en tidsgeografisk metod som heter ”tänkta dagsprogram”. Ett ”tänkt dagsprogram” kan kort beskrivas som ett fiktivt schema som redogör för en familj vardagliga aktiviteter under en dag. Detta ”tänkta dagsprogram” har jag sedan testat på fyra befintliga bostadsområden för att undersöka hur väl anpassade områdena är ur ett vardagslivsperspektiv. Resultaten mynnar sedan ut i ett planförslag, där de föreslagna förändringarna syftar till att förbättra vardagslivet för Lindesbergs invånare.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning

Nyckelord / Keywords: Vardagslivsperspektiv, Tidsgeografi

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/23/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anita Larsson
Examinator / Examiner: Anders Thörnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00