Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna Möller , pp. 62. Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning, 2001.

The work

Författare / Author: Anna Möller
anna.moller@sweco.se
Titel / Title: Sammanhang och identitet i Sorgenfri. -Stadsförnyelse i Malmö
Abstrakt Abstract:

En attraktiv stad är ett vitt begrepp. Vad som är attraktivt för någon behöver inte vara det för någon annan. Vissa faktorer bedömer jag dock att de flesta är överens om krävs för att vi ska trivas i staden. Det handlar om fysiska och sociala faktorer men också om rekreationsmöjligheter, historia, kulturutbud, skönhet med mera.

I dettta arbete har jag studerat de fysiska faktorerna närmare och kommit fram till att skala, entréer, gruppering av hus och tydlighet i stadsrummet är viktiga ingredienser i områden där människor bor och arbetar.

Dessa fysiska faktorer har jag sedan försökt att arbeta in i ett förslag till stadsförnyelse i industriområdet Sorgenfri i östra delen av centrala Malmö. För att få en bild av vad som gör staden attraktiv har jag bland annat studerat dess historia och dess parker och grönområden. I Malmö är de många parkerna viktiga fysiska egenskaper och de har fått stort utrymme i planförslaget och det övriga arbetet.

Viktigt i planförslaget har varit att skapa sammanhang och kontakt med den övriga staden samt att ge stadsdelen en egen identitet. Det har jag försökt göra genom att förtydliga befintliga stråk i området men även skapat nya. De stora befintliga kvarteren i industriområdet behålls och möjliggör att en hel del befintliga byggnader och verksamheter kan ligga kvar. Planförslaget präglas av stora offentliga parker med mycket vatten i kvarterens inre och med byggnader längs de befintliga gatorna som ger stadsdelen en egen identitet.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Nyckelord / Keywords: Fysisk planering, Stadsförnyelse, Malmö, Parker, Attraktivitet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anita Larsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning
Inst. för fysisk planering S-371 79 Karlskrona
+46 455 780 00
http://www.bth.se/ifp/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: annamoller.pdf (14729 kB, öppnas i nytt fönster)