Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kiran Savasadia , pp. 50. MAM/Sektionen för Management, 2007.

The work

Författare / Author: Kiran Savasadia
Titel / Title: Human Resource arbetets betydelse för lärande och kompetensutveckling inom två olika organisationer
Översatt titel / Translated title: The Human Resource importance for learning and competence development within two organizations
Abstrakt Abstract:

Denna magisteruppsats handlar om vilken betydelse Human Resource arbetet har för kompetensutvecklingen inom två olika organisationer. Under senare år har relativt stora satsningar gjorts på personalutbildning och andra kompetensutvecklingsinsatser i arbetslivet. Forskning har visat att kunskapsproduktionen i samhället ökar ständigt och för att finna en lösning på detta har många företag valt att satsa på kompetensutveckling. Det bakomliggande antagandet har varit att det i allt högre grad är kunskap och kompetens än kapital som växer i framtiden. Därför bör såväl privata som offentliga organisationer satsa på kompetensutveckling både kortsiktligt och långsiktligt för att kunna möta de framtida kraven. En väl fungerande verksamhet har en god inblick i vilka krav som ställs på företaget och vilken kompetens som de anställda bör ha. Många företag har under 1990- talet drabbats av neddragningar som har resulterat i att försämrade förutsättningar för utbildningar som har till syfte att kompetensutveckla personalen. Syftet med uppsatsen har varit att skapa förståelse för HR arbetets betydelse för lärandet och kompetensutvecklingen inom två olika organisationer.
Med hjälp av kvalitativa intervjuer visar resultatet på att respondenterna från båda företagen anser att kompetensutveckling är en viktig del för företagets framtid. HR arbetet har en tydlig koppling till kompetensutvecklingen eftersom det är inom HR avdelningen som den mesta planeringen och struktureringen sker. Vad som även framkommit är att företagen vill kompetensutveckla de anställda men att resurserna ofta inte räcker till för kontinuerlig kompetensutveckling. Det vilar istället på den enskilde individens ansvar att på egen hand utöka sina kunskaper.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: The effect of globalization lately has shown the value in educating employees in competency development. The relevance of this globalization is the proficiency at which Human Resource work is conducted within an organization. Recent studies show that developing the competence level is in high demand in today’s society and therefore many companies have chosen to give its’ staff adequate opportunities to utilize their skills. In theory the basic hypothesis states that knowledge and competence within the workforce will be the key to success in the future rather than financial resources. The investment of this proficiency within the private and public sector on a short-term and long-term basis is necessary for each corporation in the future. A well functional organization has good insight in what demands a company should require and what competence the employees must have. During the 90’s many corporations faced several cut backs which resulted in the lack of inadequate training procedures regarding skill development for its employees. In this particular research, we have two unique corporations that have been studied for the importance HR work has on the competence development. Through interviews with correspondents working within the HR sector in global corporations, the results show that both companies view competence development as an important aspect of its’ respective success for the future. During the interviews both of the correspondents said that financial resources are not enough to give the employees the opportunity to develop their skills on a regular basis. Therefore the main responsibility is up to each individual to keep their respective knowledge up to date.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education
Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Nyckelord / Keywords: Human Resource Management, Humankapital, Kartläggning av kompetensbehov, Kompetens, Kompetensutveckling, ledarskap, lärande, Strategier för kompetensutveckling, Competence, Competence development, Human capital, Human Resource Management, Leadership, Learning, Mapping of competence, Strategies for competence development

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 10/05/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Kerstin Arnesson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: hrm_kiran.pdf (267 kB, öppnas i nytt fönster)