Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Christina Kjell , pp. 27. MAM/Sektionen för Management, 2006.

The work

Författare / Author: Christina Kjell
Titel / Title: Dialog och samspel i det elektroniska klassrummet
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning
Föreliggande studie syftar till att ur ett pedagogiskt undervisningsdidaktiskt perspektiv skapa en utökad förståelse för två studiegruppers dynamik och individens lärpotential inom IT-stödd distansundervisning via en elektronisk lärplattform. Grundläggande faktorer som belyses i studien avser interaktion, gruppdynamik och individens lärpotential, med tonvikt på dialog och kommunikation. Respons och återkoppling från sändare och mottagare är det som utgör den aktiverande principen då den ligger till grund för förståelse i dialogen. Metoden som är en fallstudie, inspirerad av en etnografisk ansats, har baserats på en textanalys av arkiverat dokument, ur en realistiskt IT-miljö med direktinsyn i den aktuella lärplattformen där kursen har bedrivits. Dialog och kommunikation studeras tillsammans med den pedagogiska idén; det problembaserade lärandet (PBL). I kontexten utifrån en didaktisk insikt integreras olika teorier med det sociala samspelet till förmån för individens lärpotential. Studien utgår från Bakhtins och senare Dysthes teorier om vikten av dialogen och dess betydelse samt social interaktion. Aktuell forskning inom området påvisas, med efterföljande koppling och konsekvenser för individerna i studiegrupperna. Resultatet talar för högre krav på den enskilda individens motivation och självdisciplin, där var och en subjektivt måste reflektera över sin självdisciplin och ambitionsnivå. Både tydlighet och struktur, sociala interaktionsformer och datorkunskaper är en avgörande förutsättning för att klara av att fullfölja en IT-baserad undervisning. Meningsutbyggnaden i grupperna behöver medvetandegöras och förstärkas, likaså en skärpt uppmärksamhet på att det är ett kollektivt ”vi” som ska skapa denna mening. Bakhtin menar också att mening och förståelse har stor betydelse för undervisning, och att det är ”vi-känslan” som skapar denna mening. Resultaten påvisar att det är av stor betydelse att det kollektiva ansvaret, individens inre vilja, motivation och samarbete behöver lyftas fram. Det krävs också en kontinuitet vid uppdatering av datorkunskaper samt en möjlig initial genomgång av detta vid kursstart.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education

Nyckelord / Keywords: Dialog och kommunikation, Distansundervisning, Internetbaserad undervisning, Kollaborativt lärande, Kooperativt lärande, PBL, Problembaserat lärande, Socialt samspel och lärande.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 06/13/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Rose-Marie Olsson
Examinator / Examiner: Rose-Marie Olsson Heléne Ivarsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: c-uppsats christina .pdf (348 kB, öppnas i nytt fönster)