Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Yordanos Mamo; Kristina Roos , pp. 37. Inst. för hälso- och naturvetenskap/Dept. of Science and Health, 2001.

The work

Författare / Author: Yordanos Mamo, Kristina Roos
kristina_roos@hotmail.com
Titel / Title: Hur sjuksköterskan i omvårdnaden kan stödja anhöriga barn - en litteraturstudie
Översatt titel / Translated title: How children as next of kin can be supported in the nursing care - a litterature review
Abstrakt Abstract:

Studiens syfte har varit att se vad sjuksköterskan i sin omvårdnad kan göra för att stödja barn i åldrarna tre till tolv år som är anhöriga till svårt sjuka föräldrar samt i samband med förälderns bortgång. Studien har genomförts som en litteraturstudie. Det har inte direkt forskats så mycket om sjuksköterskans roll vid bemötande av barn som är anhöriga till en svårt sjuk förälder. Den forskning som finns om barn fokuseras till stor del på situationer då det är barnet som är sjukt och föräldrarna är anhöriga. Vissa forskare har dock intresserat sig för stöd av anhöriga i stort. Resultatet av vår studie visar att behovet av stöd finns hos barn och att sjukvårdspersonalen förefaller lämna över ansvaret till föräldrarna. Särskilt påtalas i litteraturen vikten av att uppmuntra föräldrarna till att informera barnet framförallt av förberedande karaktär. Även barns deltagande i förälderns omvårdnad ses som ett viktig stöd för barnet. Det stöd som riktas till barn under den svårt sjukes vårdtid kan även antas ha bety
delse för barnet att förbereda sig inför döden och att gå vidare efter dödsfallet utan några fantasier och känsla av skuld, skyldighet.

The purpose of this study has been to explore what the nurse can do in her nursing care to support children of the ages 3?12 years who are next of kin to critically ill parents and in the event of the parents death. The study was carried out as a litterature review. There have not been done a lot of direct research on the nurse?s role in treating children who are next of kin to a critically ill parent. The research that has been carried out on children are mainly focused on situations where the child is ill and the parents are next of kin. However some researchers have shown interest in the support of next of kin in general. The result of our study shows that there is a need of support among children and it appears that nursing staff hands the responsibility over to the parents. In the litterature the emphasis is on encouraging parents to inform the child, especially in an preparatory manner. Also a childs participation in the parents nursing care is seen to be an important support of the child. The support d
irected toward a child during the critically ills hospitalization could be seen as having a great influence on the child in its preparation for death and on the child moving along after the death without any fantasies and feelings of guilt.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: barn, sorg, anhöriga, död, stöd, omvårdnad, child, grief, next of kin, death, support, nursing care

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Maria Arman
maria.arman@ihn.hk-r.se
Examinator / Examiner: Sirkka- Liisa Ekman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för hälso- och naturvetenskap/Dept. of Science and Health

+46 455 780 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: exarbeteslutligt.pdf (276 kB, öppnas i nytt fönster)