Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anders Mårtensson; Henrik Rietz BTH-IMA-EX--2001/C-07--SE, pp. 131. Inst. för maskinteknik/Dept. of Mechanical Engineering, 2001.

The work

Författare / Author: Anders Mårtensson, Henrik Rietz
utv98ama@student.hk-r.se, utv98hri@student.hk-r.se
Titel / Title: System med "Pop-up"-munstycken för helikopterplattform på korvett.
Abstrakt Abstract:

Denna slutrapport är resultatet av ett samarbete mellan Kockums AB / Karlskronavarvet och Blekinge Tekniska Högskola (Institutionen för maskinteknik). Det av Kockums initierade projektet har benämnts till ?System med ?Pop-up?-munstycken för helikopterplattform på korvett?.

Uppdraget har bestått i att utprova och verifiera ett befintligt munstycke, vars primära funktion är släckning av petroliumbränder (helikopterolycka) på ett stelthfartygs helikopterplattform. Munstyckets sekundära funktion består i att vattenbegjuta (sk. wash-down) stelthfartyget, för att minska dess IR-signatur och för användning vid NBC-sanering (Nuclear, Biological and Chemical). Munstyckena skall vara dolda i fartygsskrovet av två anledningar. Dels för att helikoptrar skall kunna landa säkrare på plattformen och dels för att det aktuella fartyget är av sk. stealth-typ vilket innebär att så många funktioner som möjligt skall byggas in och döljas i fartyget skrov.

Kockums anser att befintligt munstycke är otillräckligt verifierat, tungt och dyrt. Med denna bakgrund har målsättningen med projektet varit att, med erhållna provresultat som grund, utveckla ett munstycke som uppfyller samtliga ställda kund-/myndighetskrav och önskemål. Det utvecklade munstycket skall presenteras som en virtuell modell för att påvisa dess uppbyggnad, verkningssätt och placering för optimal funktion.

Sammanställning av de på produkten ställda skall- och börkriterierna visade att det befintliga munstycket inte uppfyllde flera av dessa kriterier. Främst består bristen av att munstycket inte uppfyller kravet på, vid helikopter-brand, skall täcka helikopterns fulla höjd med brandsläckningsvätska.

Brandsläckningssystemet är idag inte kapacitetsmässigt dimensionerat för, inom kort, kommande regelverk inom detta område. Detta innebär att tidigare utförda beräkningar (kapacitet, placering mm) bör betraktas som ogiltiga och att då också det befintliga munstyckets kapacitet och funktion bör ifrågasättas pga förändrade tryck och flöden i brandsystemet.

Resursbrist på Kockums AB har inneburit att verifierande prover av det befintligt munstyckets funktion och spridningskapacitet inte har kunnat utföras. Detta faktum har resulterat i att utvecklingsarbetet delvis har fått baserats på resultat ifrån utförd marknadsundersökning.
Ett norskt företag, vid namn Pop Spray Fire Fighting System AS (PSFS), har utvecklat ett munstycke (PSFS-HV7) avsett för brandbekämpning på både land- respektive havsbaserade (tex fartyg och oljeriggar) helikopterdäck. Då provdata funnits tillgängligt för detta munstycke har huvuddimensioner (som påverkar munstyckets flödesbild) ifrån detta munstycke använts för konstruktion av wash-down respektive brand-släckningsmunstycke.

I utvecklingsarbetet av munstyckena har särskild vikt lagts på material-undersökning, minimering av antalet ingående komponenter och maximering av antalet gemensamma komponeter för de båda munstyckena.

Utvecklingsarbetet med modifierad dyse I och II har, jämfört med befintligt munstycke, resulterat i viktbesparingar tillsammans med ett lägre pris per enhet. Det kommer dessutom att innebära förenklad lagerhållning, installation och förenklat service /underhåll.

Verifiering av kapacitet och funktionstester har ej kunnat utföras på de utvecklade munstyckena. Trots detta bedömer vi att munstyckena väl kommer att uppfylla ställda kriterier då huvuddimensioner ifrån det norska munstycket använts i konstruktionen. De på munstyckena ställda skall-/ börkriterier som har kunnat utvärderas påvisar en hög uppfyllandegrad.

Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\General

Nyckelord / Keywords: munstycken, stealth, fartyg, helikopterplattform

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Produktutveckling/Productdevelopment
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mats Walter
mats.walter@bth.se
Examinator / Examiner: Mats Walter
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för maskinteknik/Dept. of Mechanical Engineering
Inst. för maskinteknik S-371 79 Karlskrona
+46 455 780 00
http://www.ima.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Kockums AB / Karlskronavarvet