Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johanna Dybeck , pp. 34. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Johanna Dybeck
johanna_dybeck@hotmail.com
Titel / Title: Anhörigas upplevelser av sjuksköterskans stöd vid oväntat dödsfall - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Oväntat dödsfall av en familjemedlem innebär att döden inträffar oförutsett och uppfattas som en av de värsta traumatiska händelser som kan drabba anhöriga. I jämförelse med ett väntat dödsfall medför ett oväntat dödsfall att anhöriga kan ställas inför en svårare bearbetningsprocess, förändrad livssyn och en ökad risk att drabbas av psykologiska faktorer eftersom anhöriga inte har hunnit påbörja sitt sorgearbete. Kunskap om hur anhöriga upplever sjuksköterskans stöd vid ett oväntat dödsfall kan eventuellt hjälpa anhöriga till förbättrad hälsa, ökat välbefinnande och en förbättrad sorgereaktion. Joyce Travelbee menar att alla individer någon gång kommer i kontakt med lidande och därför bör sjuksköterskan bemästra hur hon på bästa sätt kan ge stöd åt anhöriga mitt i lidandet i form av ett oväntat dödsfall. Syfte: Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelser av sjuksköterskans stöd vid oväntat dödsfall. Metod: Studien baserades på en kvalitativ litteraturstudie av åtta artiklar analyserade utifrån Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys. Resultat: Resultatet som framkom ur analysen delades in i fyra kategorier: omhändertagande, informativt stöd, kompetens och erfarenhet, samt känslomässigt engagemang. Resultatet visade att anhöriga upplevde stöd från sjuksköterskan i olika former som viktigt och betydelsefullt. Slutsats: När anhöriga upplevde tillräckligt stöd från sjuksköterskan bidrog detta till en förbättrad sorgereaktion.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Anhöriga, sjuksköterska, upplevelser, stöd, oväntat, dödsfall

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8urclj
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 05/29/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Terese Ericsson
Examinator / Examiner: Cecilia Fagerstöm
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012dybeck.pdf (567 kB, öppnas i nytt fönster)