Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Malin Bergman , pp. 69. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Malin Bergman
bergman.mei@gmail.com
Titel / Title: Konflikt, upplevelse och utformning: en studie om olika aktörers föreställningar om offentliga rum
Abstrakt Abstract:

Det överordnade temat för uppsatsen är det offentliga rummets konstruktion och förändring. Det preciserade syftet är att i en nutida kontext undersöka och analysera olika aktörers föreställningar om det offentliga rummet och vilka konsekvenser aktörernas föreställningar leder till i förändringen av det offentliga rummet.

Följande frågor ställs för att i en nutida kontext undersöka och analysera aktörernas föreställningar om det offentliga rummet och vilka konsekvenser aktörernas föreställningar leder till i förändringen av det offentliga rummet:
- Vilka föreställningar om det offentliga rummet uttrycks av medborgarna i en konkret detaljplaneprocess?
- Vilka föreställningar om det offentliga rummet uttrycker kommunen?
- Vilken betydelse tillmäter arkitekten arkitekturen i konstruktionen av det offentliga rummet?

Undersökningens övergripande forskningsdesign är en fallstudie och fallet som undersökts är station Triangeln med omgivning i Malmö. Det empiriska materialet består av tidningsartiklar, kommunala planhandlingar, intervjuer och jurymotiveringar och deras hållbarhet kommer prövas med hjälp av triangulering. Det empiriska materialet har analyserats med hjälp av en innehållsanalys som är både kvantitativ och kvalitativ. Innehållsanalysens fokus har varit att undersöka förekomsten av vissa nyckelord i det empiriska materialet. Det empiriska materialet har varit kopplat till tre olika aktörer, medborgarna, kommunen och planerarna samt arkitekterna. Resultatet av innehållsanalysen har legat till grund för att avgöra vilka teoretiska rumsliga perspektiv som aktörernas föreställningar rör sig inom.

Analysen av undersökningen visar att medborgarnas föreställningar om offentliga rum inte återfinns inom samma rumsliga perspektiv som det rumsliga perspektiv som kommunen och planerarna samt arkitekterna befinner sig inom. Den viktigaste slutsatsen är att kommunen och planerarna behöver vidga sin föreställning om det offentliga rummet till att också låta deras föreställningar omfatta de rumsliga perspektiv som medborgarnas föreställningar befinner sig inom. Konsekvensen av att kommunen och planerarna inte möter medborgarna i deras rumsliga perspektiv är att det i brytpunkten mellan de olika rumsligheterna uppstår en konflikt om hur det offentliga rummet ska användas.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Urban Design

Nyckelord / Keywords: fysisk planering, förändring och konstruktion av offentliga rum, kommun, arkitekter, planerare, medborgare, stadsplanering

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8xnhld
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/30/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Karl Bergman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012bergman.pdf (932 kB, öppnas i nytt fönster)