Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sandra Appelqvist; Lina Holmqvist , pp. 42. HAL/Sektionen för hälsa, 2009.

The work

Författare / Author: Sandra Appelqvist, Lina Holmqvist
Titel / Title: Faktorer som påverkar sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer för omvårdnad av perifer venkateter - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Tidigare forskning visar att god och säker vård inte kan upprätthållas när riktlinjer inte följs. I sjuksköterskans omvårdnadsarbete ingår olika omvårdnadsåtgärder såsom katetersättning, blodprovstagning och omvårdnad av perifer venkateter (PVK). Hur dessa omvårdnadsåtgärder ska utföras finns utförligt reglerat i lagar och riktlinjer. Syfte: Litteraturstudiens syfte var att identifiera faktorer som påverkar hur sjuksköterskan följer riktlinjer för omvårdnad av perifer venkateter (PVK). Metod: Litteraturstudien gjordes med inspiration av Polit och Hunglers (1999) metod, där ett flödesschema användes som stöd. En manifest innehållsanalys utfördes på tio vetenskapliga artiklar. Resultat: Faktorer som påverkar hur sjuksköterskan följer riktlinjer för omvårdnad av PVK identifierades i artiklarna och grupperades som antingen organisatoriska eller personliga. Diskussion: I metoddiskussionen diskuterades för- och nackdelar med vald metod. I resultatdiskussionen ställdes huvudfynden som redovisats i resultatet mot varandra och mot litteratur i bakgrunden. Slutsats: Det som påverkar sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer beträffande PVK i störst utsträckning är graden av utbildning och sjuksköterskans personliga erfarenheter, där oerfarna sjuksköterskor brister i att följa riktlinjer jämfört med mer erfarna sjuksköterskor.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Faktorer, följsamhet, omvårdnad, perifer, venkateter, riktlinjer

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8h5cgs
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 05/23/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lotta Holmgren
Examinator / Examiner: Ania Willman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: sandraa_linah.pdf (174 kB, öppnas i nytt fönster)