Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Karin Kvarnström; Ulrika Isaksson , pp. 36. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2002.

The work

Författare / Author: Karin Kvarnström, Ulrika Isaksson
Titel / Title: Content Management Systems - effektiviserar informationshanteringen?
Översatt titel / Translated title: Content Management Systems - makes the updating of information more effective?
Abstrakt Abstract:

För ett par år sedan tog utvecklingen och fokuseringen kring Internet fart på allvar ute bland företag. Alla skulle ha en webbsida och anledningen till detta var ofta att konkurrenten hade en eller att man bara ville synas.

Idag finns det ett antal så kallade Content Management System utvecklade för att hantera information på Internet, intranet och extranet. Det gemensamma för dessa system är att användarna skall kunna uppdatera, vidareutveckla och administrera lösningen utan någon teknisk kompetens.

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka om ett Content Management System effektiviserar uppdateringen av information, med hjälp av kategorier inom användbarhet. Användbarhet består av flera olika kategorier, dock har vi valt att begränsa oss till tre av dessa; effektivitet, syfte och tillfredsställelse.

För att få djupare kunskaper inom ämnet användbarhet har vi läst böcker och artiklar, vi har även sökt information via Internet. Vi hittade information om användbarhetstest där vi fann en metod som hette utredning. I utredning kan man mäta användbarheten på system som är i bruk.

För att kunna dra slutsatsen om ett Content Management System effektiviserar uppdateringen av data/information bestämde vi oss för att ta reda på hur informationsuppdateringen var före och under användningen av verktyget. Utredningen bestod av att vi gjorde en enkät som vi skickade ut till fem företag som använde verktyget. De företag som svarade på enkäten besökte vi och intervjuer gjordes.

Det resultat vi kom fram till var att det är svårt att undersöka om ett verktyg effektiviserar uppdateringen av information eller inte. Svaret man får beror på hur företagen tidigare skött informationsuppdateringen. Ett företag som vi undersökte hade en fungerande lösning innan, den största anledningen att de skaffade verktyget var av ekonomiska skäl och detta generade till att informationsuppdateringen inte effektiviserades. De andra företagen som vi undersökte hade ingen bra lösning tidigare, de var beroende av andra personer exempelvis konsulter för sin upp-datering av information. Den generella slutsatsen vi kan dra av de företag som vi undersökt och av vår analys är att de flesta företag skulle få en effektivare uppdatering genom att använda ett Content Management System.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General

Nyckelord / Keywords: usability, användbarhet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Datavetenskapligt program för kvinnor/Computer Science for Women
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ulrika Sjöström
ulrika.sjostrom@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: uppsats3.0.pdf (510 kB, öppnas i nytt fönster)