Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Katarina Malmros; Margaretha Kattem Lundahl , pp. 33. HAL/Sektionen för hälsa, 2011.

The work

Författare / Author: Katarina Malmros, Margaretha Kattem Lundahl
Titel / Title: Vilka faktorer påverkar patientens känsla av tillfredsställelse och komfort vid en bronkoskopiundersökning?
Abstrakt Abstract:

Många patienter som genomgår en flexibel bronkoskopiundersökning på operationsavdelningen känner sig inte tillfredsställda med upplevelsen. Syftet med denna studie var att undersöka vilken forskning som är gjord på patienternas komfort och känsla av tillfredsställelse under en bronkoskopiundersökning. Studien är genomförd som en litteraturstudie. Sökning har gjorts i olika databaser som Cinahl, PubMed och PsykINFO med nyckelord som bronchoscopy, patientsatisfaction, adult, anesthesia local, information service och psyocological stress. Efter sökningen valdes åtta studier ut för analys. Resultatet av studien visade på ett antal faktorer som i olika grad påverkade patienternas känsla av komfort och tillfredsställelse under bronkoskopiundersökningen. De flesta studier visade att sedering är positivt för patienttillfredsställelsen. Sedering gavs med bl.a. Propofol, Ketamine, Midazolam, Alfentanil, eller lustgas – i olika kombinationer eller var för sig. All typ av sedering var positivt för patienterna men vissa metoder var bättre än andra. Även att lyssna på musik under pågående bronkoskopiundersökning visade sig ha positiva effekter för patienterna. Sammanfattningsvis visade resultatet att sedering i någon form under en bronkoskopi var bra för patienternas komfort och känsla av tillfredsställelse men dessutom var en viktig faktor anestesisjuksköterskans bemötande och omhändertagande . Även informationen inför undersökningen var viktig för patienternas upplevelse av tillfredsställelse.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Komfort, tillfredsställelse, upplevelse, bemötande, bronkoskopi, anestesisjuksköterska, sedering

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8mjl3z
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 10/11/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ann-Christin Karlsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap, fristående kurs, distansutbildning

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011malmros.pdf (498 kB, öppnas i nytt fönster)