Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Josef Erixon; Tina Bosnjak , pp. 138. TKS/Fysisk planering, 2008.

The work

Författare / Author: Josef Erixon, Tina Bosnjak
josef.erixon@norrkoping, tina.bosnjak@norrkoping.se
Titel / Title: Planning for sustainability - sustainable ideas for an urban environment
Översatt titel / Translated title: Planera för hållbar utveckling - hållbara idéer för en urban miljö
Abstrakt Abstract:

Examensarbetet har genomförts som en Minor Field Study (MFS), i Kina med fokus på hållbar fysisk planering. Begreppet hållbar utveckling är omfattande varför arbetet har begränsats att belysa fyra viktiga områden med stark koppling till fysisk planering; Energi, Transport, Vatten och Avfall. Examensarbetet har delats upp i två delar; Teori och Fältstudie - Shidao.

Utvecklingen i Kina går snabbt och städer växer med en rasande fart i en process som många gånger dominerats av kortsiktigt ekonomiskt fokus. Under senare år har fysisk planering med fokus på hållbar utveckling uppmärksammats. Hållbarhetsbegreppet har bland annat sin utgångspunkt i det ekologiska kretsloppet.

Industrialiseringen har inneburit kraftigt ökad energiförbrukning i Kina och kol används i stor utsträckning vilket är en av orsakerna till ökade föroreningar i landet. 16 av världens 20 mest förorenade städer ligger i Kina och lösningen på problemet är bl.a. förnyelsebara energikällor och att hushålla med energin.

Den kraftigt ökande efterfrågan på bilar och ökade trafikmängderna orsakar allvarliga problem med föroreningar i storstäder runt om i Kina. Välfungerande kollektivtrafik lyfts fram som ett viktigt element i ett hållbart samhälle samtidigt som gång- och cykeltrafik ska uppmuntras och prioriteras i den fysiska planeringen.

Hantering av vatten och avfall får också stora konsekvenser i den snabba utveckling som Kina står i. Efterfrågan på vatten ökar samtidigt som det uppstår stora problem med förorenat vatten. Dagvattenhanteringen är ett viktigt område där fysisk planering kan spela en avgörande roll. Vad gäller avfallshanteringen måste mängden avfall minskas samtidigt som allt mer av avfallet återanvänds eller återvinns.

Följande referensområden har studerats med syfte att lyfta fram stadsutvecklingsprojekt med fokus på hållbarhet: Bo01/Västra hamnen i Malmö, Viikki i Helsingfors och Luodian Town i Shanghai.

Cheklista som utgångspunkt för fältstudien i Shidao, Kina:

Energi
NYTTJA FÖRNYELSEBARA ENERGIKÄLLOR
EFFEKTIV DISTRIBUTIONSTEKNOLOGI
ENERGI-EFFEKTIVT BYGGANDE
UPPMUNTRA TEKNOLOGI/SYSTEM FÖR ÅTERANVÄNDNING
INFORMATION OCH MEDBORGARDELTAGANDE

Transport
PRIORITERA KOLLEKTIVTRAFIK
UPPMUNTRA MILJÖVÄNLIG FORDONSTEKNIK
MINSKA BILANVÄNDNING
UPPMUNTRA GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

Vatten
SÄKRA PRODUKTION OCH DISTRIBUTION
RENA DAGVATTNET
FÖRHINDRA ÖVERSVÄMNING
BIDRA TILL MÅNGFALD OCH ESTETISKA VÄRDEN

Avfall
MINSKA, ÅTERANVÄND, ÅTERVINN
FÖRBÄTTRADE, SANITÄRA DEPONIER
INFORMATION OCH MEDBORGARDELTAGANDE

Området, ett nedlagt industriområde, står inför en omvandling till bostäder, kontor och handel och under den tidiga planeringen har hållbarhetsaspekterna fått mycket lite fokus. Fältstudien omfattar en inventering av området men också en analys av de tidigare planerna som redovisats för den nya bebyggelsen. Analysen av tidigare planförslag har sin utgångspunkt i den nämnda checklistan och följs av förslag på ändringar av det befintliga planförslaget. Två områden, en offentlig miljö och en privat miljö har detaljstuderats. Befintligt planförslag arbetades om i två detaljerade planförslag för att rymma de åtgärder som lyfts fram i analysen.

Stadsplaneringen i Kina står inför avgörande beslut vad gäller miljön. Planering på lång sikt kommer att krävas och många viktiga aspekter att ta hänsyn till inom hållbar planering ryms i den cheklista som presenteras i examensarbetet.

Ämnesord / Subject: Hållbar utveckling - Sustainability\Strategic Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: sustainability, sustainable spatial planning, sustainable society, P.R.China, Shidao, mfs

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/11/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Rolf Möller
rolf@studiomoller.se
Examinator / Examiner: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Sida
Anmärkningar / Comments:

Josef Erixon, tel: 070-3329196, Tina Bosnjak, tel: 070-6078064