Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Charlotte Romare Hal - 2011:24, pp. 36. HAL/Sektionen för hälsa, 2011.

The work

Författare / Author: Charlotte Romare
Titel / Title: Patienters och personals uppfattningar av den postoperativa vårdmiljön
Abstrakt Abstract:

Den omgivande miljön påverkar oss alla. På sjukhus påverkar vårdmiljön både patienter och personal och dess utformning kan antingen verka stödjande eller störande. Efter operation vårdas ofta patienten vid en postoperativ avdelning. Det postoperativa vårdförloppet blir allt kortare och det är därför angeläget att patienten ges möjlighet att påbörja sin återhämtning direkt efter operationen. Det är välkänt att den postoperativa vårdmiljön innehåller flera stressorer som kan inverka negativt både på patienternas postoperativa vila och på personalens arbetstillfredsställelse. Vårdmiljön bör inte bidra till ökad stress för den nyopererade patienten och vårdmiljön bör dessutom gynna god och säker vård. Hur den postoperativa miljön uppfattades har undersökts genom frågeformulär besvarade vid intervju av patienter (n = 31) vid slutet av vårdtillfälle på postop samt av vårdpersonal (n = 29). Dessutom genomfördes objektiva mätningar, bland annat ljudmätningar, för att beskriva ljudmiljön. Data sammanställdes och analyserades med kvantitativ ansats med hjälp av SPSS för att undersöka samband och skillnader. Resultatet visade att personalen var mer besvärad av vårdmiljön än vad patienterna var. Den enskilda faktor som besvärade flest i båda grupperna var ljud, främst larm från olika typer av utrustning. Ljudnivån som uppmättes låg över de nivåer som rekommenderas. Även risk för brist på personlig integritet för patienterna på grund av den öppna planlösningen uppfattades som störande. Underlaget i föreliggande studie är inte så stort att det gått att dra några säkra generella slutsatser, däremot kan erfarenheterna användas vid fortsatt forskning inom området och nya frågeställningar framkommer. Resultatet har även renderat i ett antal förslag på hur vårdmiljön kan förbättras på aktuell avdelning.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Vårdmiljö, uppfattning, postoperativ, vård, patient, vårdpersonal

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8hnhez
Program:/ Programme Magisterprogram i vårdvetenskap/Master of nursing science
Registreringsdatum / Date of registration: 06/09/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Göran Holst
Examinator / Examiner: Ania Willman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: charlotter_hal_2011-24.pdf (278 kB, öppnas i nytt fönster)