Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Björn Ljunggren; Victoria Wiktorsson , pp. 84. MAM/Sektionen för Management, 2007.

The work

Författare / Author: Björn Ljunggren, Victoria Wiktorsson
Titel / Title: Styrning för utveckling - En utvärdering av balanserat styrkort i en kommunal verksamhet
Abstrakt Abstract:

Syfte:
Syftet med vår studie är att, genom att genomföra en utvärdering, identifiera avtryck av balanserat styrkort i en kommunal verksamhet, och belysa dess orsakssamband.

Metod:
För att göra denna utvärdering, som är en fallstudie, har vi använt oss av både intervjuer och enkätundersökningar. För att få en så bred utvärdering som möjligt har vi valt att intervjua tjänstemän på två kommunala förvaltningar. Två enkätundersökningar har också genomförts med politiker och medarbetare vid en av ovan nämnda kommunala förvaltningar. För att kunna genomföra utvärderingen av det balanserade styrkortet har vi utvecklat en utvärderingsmodell utifrån de teorier vi läst. Empirin är inhämtad i Helsingborgs Stad.

Slutsats:
De avtryck som observerades är jämförbara med det som finns dokumenterat om vad styrkortet kan bidra till, men stämmer också överens med de studier som beskriver uppkomna avtryck. Vi observerade andra avtryck av intresse, som att styrkortet skapar möjlighet till ett gränsöverskridande arbete, och att det bidrar till att definiera begrepp. Även engagemanget bland personalen ökar för verksamhetens styrning. Brister i styrkortet observerades, när det gäller att mäta det som är dåligt och förbättra detta. Studien visar att avtrycken är få i den högre organisationen, och mer framträdande på lägre nivåer. Vi anser att avtrycken uppkommit för att tjänstemän, politiker och medarbetare är engagerade i styrkortsarbetet.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Purpose:
This thesis shows that, through evaluation, identify imprints of a balanced scorecard in the economical administration of a municipality, and illustrate its causal connection.

Method:
To be able to make this evaluation from a real cause, we have worked with interviews and investigations. To be able to create as broad evaluation as possible we have chosen to interview officials of two municipalities. Two investigations have been made with politicians and employees at one of the municipalities above. To be able to put through the evaluation of he balanced scorecard we have created a model for evaluation out of the theories we have studied. The empirical material is taken from the municipality of Helsingborg.

Results:
The imprints observed are comparable with the documented results of the contributes of a balanced scorecard, and furthermore comparable with studies describing imprints arisen. We observed other imprints of interest, e.g. that the balanced scorecard creates a possibility of extended limits, and that it contributes to define concepts. The commitment among the employees for the management control increased. Disadvantages were recognized when it comes to evaluating shortages of a balanced scorecard and improve these shortages. This study shows that the imprints of higher levels of an organization are less than on lower levels of an organization. We are of the opinion that the imprints arisen are the result of the commitment of the work with the balanced scorecard shown from officials, politicians and employees.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: balanserat styrkort, balansed scorecard, kommunal verksamhet, styrning, utvärdering, utveckling

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Företagsekonomi
Registreringsdatum / Date of registration: 01/07/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Göran Alsén, Henrick Gyllberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: styrning_for_utveckling.pdf (1160 kB, öppnas i nytt fönster)