Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Eva Mossberg , pp. 29. HAL/Sektionen för hälsa, 2011.

The work

Författare / Author: Eva Mossberg
Titel / Title: En litteraturstudie för fördjupad förståelse till legala aborter
Abstrakt Abstract:

Varje år genomförs mellan 19-20 miljoner aborter världen över. Abort kan skapa ett lidande hos både män och kvinnor. Många tidigare studier har visat att det finns flera olika orsaker till att kvinnor väljer bort sin graviditet. Syftet med litteraturstudien var att söka fördjupad förståelse för orsaker till legal abort. Metoden var en litteraturstudie med inkluderade artiklar som har kvalitetsgranskats utifrån modifierade granskningsmallar. Manifest innehållsanalys har använts i analyserna av studierna, både de med kvantitativ metod som de med kvalitativ. En analys av artiklarnas resultat sammanställdes till en ny helhet. Resultatet visade att beslutet att genomgå abort var komplicerat och motiverades av flera faktorer som sinsemellan hade betydelse för valet att avbryta graviditeten. Fyra kategorier som visade på fördjupad förståelse för legal abort framkom efter innehållsanalysen; kvinnans självbild, uteblivet stöd från omgivningen, ekonomin som ett hinder och dålig timing i livet. De abortsökande kvinnorna tog inte lättvindigt på en ofrivillig graviditet och de hade de bästa avsikterna med sitt handlande. De tog ofta hjälp av anhöriga och vänner då de skulle besluta sig för abort, med undantag av kvinnor med utländskt påbrå, som oftare valde att inte diskutera sitt dilemma med någon utomstående. Kvinnorna tog hänsyn, både till sig själva och till andra parter. Tvivel på sig själv som individ eller sin förmåga att kunna bli en god och kärleksfull mor kunde vara orsak till abort. Kvinnornas önskan var att det väntade barnet skulle vara välkommet, växa upp med en bra moders- och fadersgestalt och att paret tillsammans skulle kunna försörja den blivande familjen. Möjligen blev aborten ett mindre fysiskt trauma ju tidigare i graviditeten den skedde men studien antyder att det psykiska lidandet drabbade kvinnorna lika oavsett graviditetsvecka. Barnmorskor behöver fortsatta arbeta preventivt på bred front med att förhindra ofrivilliga graviditeter, för att bespara kvinnor det lidandet som en abort kan föra med sig. Idag upplevs den svenska sjukvården som neutral och rationell. Barnmorskor behöver bli bättre på att hantera de existentiella aspekterna av abort för att utgången skall bli så bra som möjligt för de abortsökande kvinnorna.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: beslut, graviditet, inducerad, abort, kvinnohälsa, legal, abort, orsaker

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8mjm26
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 10/11/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ann-Christin Karlsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap, fristående kurs, distansutbildning

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011mossberg.pdf (399 kB, öppnas i nytt fönster)