Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Malin Bergström , pp. 57. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: Malin Bergström
Titel / Title: Stadens fragment - planeringsidealens inverkan på stadsbyggandet
Abstrakt Abstract:

Planeringsideal har tillsammans med andra faktorer,
som ekonomiska, (lokal)politiska och juridiska, påverkat
utformningen av våra städer. Rapporten tar upp
de ideal eller doktriner som kan sägas ha funnits under
den moderna epoken från 1850 och framåt, vilka jag
kallar ”regularismen”, ”trädgårdsstaden”, ”funktionalismen”
och ”efter funktionalismen”. Denna teoretiska
bakgrund diskuteras sedan, med hjälp av inventering
på plats, planhandlingar och intervju med kommunen
dels mot två utbyggda områden i Umeå (Tomtebo och
Carlslid), dels mot de ambitioner kommunen har idag
för ett planområde mitt emellan dessa två.

Det är naturligtvis svårt att påstå att ett visst ideal har
styrt utformningen av Tomtebo och Carlslid, eller styr
utformningen för det område som står i begrepp att
bebyggas. Däremot tycker jag att man i områdenas
utformning och med hjälp av planhandlingar kan utläsa
strömningar och tendenser i stadsbyggandet. De två
första områdenas utformning har varit reaktioner mot
det funktionalistiska idealet. Carlslids organiska
mönster fick stå i kontrast till de rationella
villamattorna som dök upp i mitten av 1970-talet.
Tomtebo i sin tur manifesterade sin reaktion mot
funktionalismen genom att återgå till en planform som
var inspirerad av stenstaden istället för att använda sig
av en fri husplacering. Även de ambitioner kommunen
uttrycker idag är influerade av den täta sten- eller
kvartersstaden.

Avslutningsvis har jag också fört en diskussion kring
användandet av modeller, eller schabloner, i
stadsbyggandet. En del ideal kan sägas uppvisa en klar
uppfattning till hur bebyggelsemönster ska se ut under
en viss tidsperiod – det har en uppsättning av ideala
modeller som ska påföras platsen. Det regularistiska
idealet kan tas som exempel, vilket hade ett antal idealplaner
som applicerades okritiskt på flera håll i landet
(som den Edelsvärdska idealplanen och de finska
mönsterplanerna). Ett annat exempel är villamattorna
på 1970-talet som med modulelement och utan
anpassning ”slängdes ut” på åkrar. Det som
kännetecknar dem, är att de har en dålig anpassningsförmåga
till hur omgivningen ser ut.

Min slutsats som jag drar av detta, är att planerare
och arkitekter kan inspireras av men inte okritiskt bör
reproducera en modell för ett visst bebyggelsemönster
eller kvarterstyp. Jag kan i dagens stadsbyggande se
indikationer på att ”den täta kvartersstaden” börjar bli
till just en sådan schablon.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Nyckelord / Keywords: Fysisk planering, stadsplanering, stadsbyggande, planeringsideal, planeringshistoria

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/10/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Abdellah Abarkan
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidat.pdf (7203 kB, öppnas i nytt fönster)