Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Robert Bjärvall; Roger Mauritzon , pp. 25. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Robert Bjärvall, Roger Mauritzon
Titel / Title: Datorjournalen har liten påverkan på patientomvårdnaden
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Det finns lagar som reglerar att man vid vård av patienter skall föra journal. Traditionellt har journalerna dokumenterats på papper men inom vården har det under senare år införts datorjournaler. Som exempel har hela Landstinget i Blekinge någon typ av datorjournal. Datorjournalen kan ge ökad säkerhet och kvalité i ornvårdnadsarbetet, men påverkar den omvårdnaden patienten får? Syfte: Syftet var att undersöka med vilka faktorer som datorjournalen eventuellt påverkar patientomvårdnaden. Metoden: Studien genomfördes som en litteraturstudie. Sökningar i databaser på Internet gav nio artiklar som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I artiklarna som analyserades hittades endast kortfattade och varierande resultat som stämde in på syftet. De talar i huvudsak om hur vårdarna uppfattar datorjournalens påverkan på omvårdnaden. Resultatet presenteras i tre kategorier som är följande: information, tid och säkerhet. Slutsatser: Datorjournalens påverkan på patientomvårdnaden är mycket dåligt undersökt. Författarna föreslår att studier görs inom området för att se om det finns något samband mellan användning av datorjournal och patientomvårdnad.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Patientomvårdnad, datorjournal

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 12/04/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Eggers
Examinator / Examiner: Ania Willman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: datorjournalen_har_liten_paverkan_ht06.pdf (2641 kB, öppnas i nytt fönster)