Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Monica Fredriksen; Maria Jönsson , pp. 47. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2002.

The work

Författare / Author: Monica Fredriksen, Maria Jönsson
Titel / Title: C# - Framtidens språk???
Abstrakt Abstract:

This paper is about the new programming language from Microsoft, C# (See Sharp) and the
.NET Framework. They are still in beta-version, but will be released on the market in
February 2002. This paper presents C#, not in detail but the characteristics that distinguish the
language. A comparison is done with C++ and Java, since C# is most resembling to these
languages. Both C# and Java have been developed from the mother- language C++. Microsoft
never mention that C# have been originated from Java, but the syntax and the functionality
are very similar.
C# can only be executed on Microsoft?s new .NET platform. Many of C#?s strengths and
characteristics come from the platforms framework (.NET Framework), so the framework is
also presented in the paper. One can?t talk about C# without talk about .NET, because they
live in a kind of symbiosis.
Our purpose with this paper was to investigate what language C# is and if it has a future.
The investigation has been done through studying literature, research on the Internet and an
interview with an employee at the company Wireless Opinion, who are planning a crossover
to the .NET platform. Since .NET and C# are not yet on the market we can?t get any concrete
experiences as answers in the interview. The answers are more their thoughts about C# and
.NET.
The conclusion of this investigation is that C# itself isn?t a new revolution regarding
programming languages, despite its several advantages towards other languages. However the
combination of C# and the .NET Framework contributes with new technologies which can
give great opportunities in the future.
To understand this paper you ought to have some experience of object oriented programming.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Denna uppsats handlar om Microsofts nya programmeringsspråk, C# (See Sharp) och .NET
Framework. Dessa är fortfarande i betaversion men kommer att släppas på marknaden i
februari 2002. I uppsatsen presenteras C#, dock ej i detalj, utan de egenskaper som utmärker
språket. En jämförelse görs med C++ och Java, då C# påminner om dessa språk mest. Både
C# och Java har utvecklats från moderspråket C++. Microsoft nämner aldrig själva att C#
skulle härstamma från Java, men syntaxen och funktionaliteten är mycket snarlik.
C# kan endast exekveras på Microsoft nya .NET plattform. Mycket av C#s styrka och
egenskaper kommer från plattformens ramverk (.NET Framework), så även ramverket
presenteras i uppsatsen. Man kan inte tala om C# utan att tala om .NET, ty de lever i en slags
symbios.
Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka vad C# är för språk och om det har någon framtid.
Undersökningen har gjorts genom litteraturstudier, efterforskningar på Internet och en
intervju. Intervjun gjordes med en anställd på företaget Wireless Opinion, vilka planerar en
övergång till .NET plattformen. Eftersom .NET och C# inte finns på marknaden ännu så går
det inte att få konkreta erfarenheter som svar i intervjun. Svaren är mer deras tankegångar om
C# och .NET.
Slutsatsen av denna undersökning är att C# i sig inte är en ny revolution när det gäller
programmeringsspråk trots att det har flera fördelar gentemot andra språk. Däremot bidrar
kombinationen av C# och .NET plattformen med nya teknologier som kan ge stora
möjligheter i framtiden.
För att förstå denna uppsats bör man ha någon erfarenhet av objektorienterad programmering.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering

Nyckelord / Keywords: C#, .NET, Java, C++, ramverk

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Datateknisk utbildning för kvinnor
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Kamilla Klonowska
kamilla.klonowska.bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: examensarbete.pdf (404 kB, öppnas i nytt fönster)