Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Fisnik Nepola; Anita Hulaj; Rayya Almaliki , pp. 63. MAM/Sektionen för Management, 2004.

The work

Författare / Author: Fisnik Nepola, Anita Hulaj, Rayya Almaliki
di00fne@student.bth.se
Titel / Title: Hur myndigheter definierar sina prestationer i förhållande till sina mål och hur dessa följs upp
Översatt titel / Translated title: How government authorities define their performance indicators and measure them up in relationship to the goals
Abstrakt Abstract:

SAMMANFATTNING/SUMMARY

Titel/Title: Hur myndigheter definierar sina prestationer i förhållande till sina mål och hur dessa följs upp./ How government authorities define their performance indicators and measure them up in relationship to the goals.
Författare/Author Almaliki, Rayya; Hulaj, Anita; Nepola, Fisnik
Handledare/Supervisor: Gyllberg, Henrick
Sektion/Section: Sektionen för Management, Blekinge Tekniska Högskola./ The Section of Management, Blekinge Institute of Technology.
Kurs/Course: Kandidatarbete i företagsekonomi (FEC007), 10 poäng./Bachelor’s thesis in Business Administration (FEC007), 10 credits.
Syfte/Purpose: Syftet med denna uppsats är att studera hur statliga myndigheter definierar och följer upp sina prestationer, i förhållande till uppsatta mål för verksamheten./ The main purpose with this thesis is to research how government agencies define their performance indicators and measure them up in relationship to the goals.
Metod/Method: Vi har genomfört en kvalitativ fallstudie, där vi har utfört sex semistandardiserade intervjuer på Blekinge Tekniska Högskola och Boverket. Det material som vi har fått från intervjuerna samt annat sekundärt material, utgör grunden för vår analys och slutsats./ We have done a qualitative case study, where we did six semi standard interviews at Blekinge Institute of Technology and Boverket. The material we got from the interviews and other secondary material make up the ground, for our analysis and conclusion.
Slutsatser/Results: Utifrån vår studie har vi konstaterat att Blekinge Tekniska Högskola och Boverket har problem med ekonomistyrning och målstyrning. Samt att de har problem med att relatera sina prestationer med verksamhetens mål./ The result of our study shows that Blekinge Institute of Technology and Boverket in Sweden have problem with management control and management by objectives. They have also difficulties to relate performance measures with their goals.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: prestationer, målstyrning, statlig ekonomistyrning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Henrick Gyllberg
hgy@bth.se
Examinator / Examiner: marie.aurell@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: BTH & Boverket

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: nepola_almaliki_hulaj_c_uppsats.pdf (304 kB, öppnas i nytt fönster)